Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalandı. Bu mütarekeyi imzalayan hükümet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahmet İzzet Paşa Hükümeti
Soru Açıklaması
2.
Olağanüstü yetkili meclis, hangi tarihte açılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 23 Nisan 1920
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi parlamentoya karşı yürütme gücünü oluşturan hükümetin sorumluolduğu sistemdir?
Doğru Cevap: "D" Parlamenter sistem
Soru Açıklaması
4.
Seçeneklerden hangisi, I. TBMM'nde kurulan gruplardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Mebusan Grubu
Soru Açıklaması
5.
I. TBMM'nin ilk hükümetinin dış politikadaki amaçlarını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Misakı Milli
Soru Açıklaması
6.
 • Anayasanın nasıl değiştirileceğini hükme bağlayarak TBMM’nin kuruculuk niteliğine son vermiştir.
 • Ulus egemenliğine dayanan cumhuriyet güvence altına alınmıştır, “Türklük” etnik değil, tamamen hukuksal bir kavram olarak ele alınmıştır.
 • Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir” denilerek hem ırka hem de dine dayanan vatandaşlık tanımı reddedilmiştir.
 • Devletin dininin İslam olduğu hükmü kaldırılmıştır.Yukarıdakilerden hangileri 1924 Anayasasının devrimci niteliğini ortaya koyar?
 • Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  7.
  Hangisi I. TBMM içerisinde yer alan gruplardan birisi değildir?
  Doğru Cevap: "A" Kuvay-ı Milliye Grubu
  Soru Açıklaması
  8.
  Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kadınlar en geç olarak eşit oy hakkına sahip olmuşlardır?
  Doğru Cevap: "D" İsviçre 
  Soru Açıklaması
  9.
  Bir devlet şekli olarak Cumhuriyet düşüncesi ilk kez hangi uygarlıkla ortaya çıkmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Romalılar
  Soru Açıklaması
  10.
  Türk Anayasası’nda 5 Aralık 1934’te gerçekleştirilen hangi değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası pek çok Avrupa ve Asya ülkesinden çok daha önce demokratik bir niteliğe kavuşturulmuştur?
  Doğru Cevap: "C" Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
  Soru Açıklaması
  11.
  "Demokrasi ülkeyi yönetenlerin yönetme yetkisini görünmez soyut güçlerden değil, somut güçlerden yani yönettiği halktan almasını öngören bir sistemdir." Bu tanım, klasik demokrasinin hangi ana unsurunu desteklemektedir?
  Doğru Cevap: "D" Seçim
  Soru Açıklaması
  12.
  Meclis Hükümeti Sistemi’nde tüm yetki aşağıda verilen hangi kurumda toplanmıştır?
  Doğru Cevap: "B" Halk
  Soru Açıklaması
  13.
  Demokrasi kavramını ilk kullanan tarihçi kimdir?
  Doğru Cevap: "D" Herodot
  Soru Açıklaması
  14.
  "Muvakkat İcra Encümeni" hangi tarihte kuruldu?
  Doğru Cevap: "B" 25 Nisan 1920
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi klasik demokrasinin uygulama biçimleri içerisinde yer alır?
  Doğru Cevap: "B" Parlamenter Sistem
  Soru Açıklaması
  16.
  Klasik demokrasinin uygulanış biçimleri doğru olarak verilmiştir?  I Parlamenter Sistem  II Başkanlık Sistemi  III Yarı Başkanlık Sistemi  IV Meclis Hükümeti Sistemi
  Doğru Cevap: "E" I-II-IV
  Soru Açıklaması
  17.
  Fransa'da İkinci Cumhuriyet dönemi hangi yıllar arasında yaşanmıştır?
  Doğru Cevap: "E" 1848-1870
  Soru Açıklaması
  18.
  23 Nisan 1920’de çalışmalarına başlayan TBMM temsilcilerinin görüş birliğine varabildikleri tek konu aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Vatanın kurtarılması
  Soru Açıklaması
  19.
  I. Güçler ayrılığına dayanır. II. Başkan, hem devlet hem de hükümet başkanıdır. III. Başkan, yürütmeden sorumludur. Yukarıdakilerden hangileri başkanlık sisteminin özellikleri arasında gösterilir?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  20.
  İlk kez MÖ. 4 binlerde görülen devlet nerede ortaya çıkmıştır?
  Doğru Cevap: "A" Mezopotamya
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.