Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
İngiltere'de kaçıncı yüzyıla kadar Lordlar ne de Avam Kamarası üyelerinin yasaönerme hakları vardı?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
2.
Mustafa Kemal’in kurduğu muhalefet cemiyeti aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Soru Açıklaması
3.
Erzurum ve Sivas Kongreleri ile oluşturulan milli teşkilat ve Heyet-i Temsiliye'nin İstanbul hükumeti tarafından resmen tanındığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Amasya Protokolleri
Soru Açıklaması
4.
Türkiye Cumhuriyetinin ilk siyasi partisi hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 9 Eylül 1923
Soru Açıklaması
5.
I. Siyasi partilerin siyasal yaşamda önem kazanmasına olanak sağlar. II. Seçmenler devlet başkanını da seçebilirler. III. Seçmenler yürütme organını kendi içinden çıkartır. Yukarıdakilerden hangileri Temsili Demokrasi için doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Halkın sorunlarının görüşüldüğü düzenli meclis aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Meclis-i Va^la^-yı Ahka^m-ı Adliye
Soru Açıklaması
7.
Parlamenter sistemin ilk kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İngiltere
Soru Açıklaması
8.
İkinci Meşrutiyet hangi yıl ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1908
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti'nde mutlakiyet yönetiminden meşrutiyet yönetimine aşağıdakilerden hangisi ile geçilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 1789 Fransız Devrimi’nden önce varolan feodal düzeni oluşturan sınıflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Köleler
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Yürütme gücü halkoyu ile seçilen başkan tarafından yerine getirilir
Soru Açıklaması
12.
Ulus egemenliğinin TBMM tarafından perçinlenmesi anlamına gelen "saltanatın kaldırılması" aşağıdaki tarihlerden hangisinde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1 Kasım 1922
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisine göre; yasa yapma, vergi koyma yetkisi parlamentoda olacak, kanunsuz vergi alınmayacak, Parlamento üyeleri serbest seçimle seçilecek, Parlamentoda tartışma özgürlüğü olacaktır? 
Doğru Cevap: "E" Bill of Rights
Soru Açıklaması
14.
Mustafa Kemal Paşa İstanbul’un işgal edileceğini hangi grup aracılığıyla öğrenmişti?
Doğru Cevap: "C" Mim Mim Grubu
Soru Açıklaması
15.
Fransa'da İkinci Cumhuriyet Dönemi hangi yılları kapsar?
Doğru Cevap: "D" 1848-1870
Soru Açıklaması
16.
III. Selim döneminin Türk demokrasi tarihine en önemli katkısı meşveret usulünün kurumsallaştırılması oldu. Aşağıdakilerden hangisi meşveretin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplantılarına sadrazam başkanlık etmiştir
Soru Açıklaması
17.
I.   İstanbul'un işgal edilmesi II.  Meclis-i Mebusan'ın görev yapamayacağının anlaşılması III. Ulusal hareketleri engelleme girişimleri Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Ankara'da yeni bir meclisin açılma nedenleri arasındadır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
18.
Türkiye toprakları üzerinde kuvvetler birliğine dayalı meclis hükumeti sisteminin ilk örneği olarak kabul edilen devlet, aşağıdaki hangi şehirde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Kars
Soru Açıklaması
19.
Büyük Millet Meclisinin açılış konuşmasını kim yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" Şerif Bey
Soru Açıklaması
20.
Türk Anayasa Tarihi’nin en uzun süre yürürlükte kalan Anayasası hangi tarihte kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 20 Nisan 1924
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.