Yakınçağ Avrupa Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kıbrıs’ta 1868’de başlayan ıslahat programı sürdürülecek.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki imparatorluklardan hangisi XVIII. Yüzyıl’da üzerinde güneş'in batmadığı imparatorluk olarak anılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
3.
II. Wilhelm dönemi (1888-1918) Alman dış politikası hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Bismarck’ın Rusya ile ittifak yapma siyasetinden vazgeçilmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Modernist yaklaşıma göre kapitalizm, bürokrasi, sekülerleşme ve sanayileşmenin etkisi ile 18. yüzyıl başlarında ilk olarak Batı Avrupa’da ortaya çıkan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
5.
Hangi antlaşma sonrasında Sırbistan, Karadağ ve Romanya’ya bağımsızlık verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ayastefanos Antlaşması
Soru Açıklaması
6.
Üç İmparator Ligi hangi antlaşmadan sonra tatil edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ayastefanos Antlaşması
Soru Açıklaması
7.
24 Haziran 1812’de büyük bir orduyla Rusya sınırını geçen Na­poleon, Moskova’ya girmeyi başardı. Ancak çetin kış koşulları ve coğrafi şartlar Fransız ordusunun büyük kayıp vermesine sebep oldu.. Aralık 1812’de Rusya’dan geri çe­kilmek zorunda kalan Na­poleon’un 420.000 kişiy­le başlattığı harekattan geriye sadece 50.000 kişi kalmıştı. Rusya’da ya­şanan bu hezimet, Fransız işgali altındaki Avrupa’yı Napoleon’a karşı bir kez daha birleştirdi. Fransa’ya karşı………… ko­alisyon kuruldu.
Doğru Cevap: "E" 6
Soru Açıklaması
8.
Rejimin üçüncü sınıfın önderliğinde bir ihtilalle değil, halkı kontrol altında tutarak en iyiye yönlendirebilecek “aydın bir despot” ya da “filozof bir kral” tarafından değiştirilmesinden yana olan Fransız düşünür kimdi?
Doğru Cevap: "B" Voltaire
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı-Rus Savaşı hangi tarihlerde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1877-1878
Soru Açıklaması
10.
9 Haziran 1815’de imzalanan Viyana Kongresi kararları ile Avrupa’da yeni bir düzen kurulmuştu. Kongreyi düzenleyen devletler, ………….. dışında, Avrupa haritasını yeniden düzenlerken, Fransız İhtilâli’nden önce hemen bütün Avrupa’da geçerli olan,  Doğal haklar ya da İnsan Hakları yerine eskiden olduğu gibi Tanrısal Hakların geçerli olacağı  siyasi rejim ve felsefeyi geri getirmeyi amaçlamışlardı.
Doğru Cevap: "A" İngiltere 
Soru Açıklaması
11.
Napoleon'un 1812 Rusya seferine kadar başarıyla devam etmesinin ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hiç bitmeyen bir asker kaynağı
Soru Açıklaması
12.
10 Ağustos 1913’te Bükreş’te imza edilen barış antlaşması ile İkinci Balkan Savaşı sona erdi. Bu antlaşmaya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli'yi kaybetti.
Soru Açıklaması
13.
Fransız Kurucu Meclisi’nde kabul edilen ilk yasa hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vergi yasası
Soru Açıklaması
14.
Alman birliğinin kurulmasına yönelik Prusya’nın önderliğinde gerçekleştirilen gümrük birliği hangi yıl kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1834
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Uluslar Savaşı'nın taraflarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Almanya
Soru Açıklaması
16.
I. Fransa-Rusya Antlaşması II. İngiltere-Fransa Antlaşması III. İngiliz-Rus Antlaşması Fransa-İngiltere-Rusya arasındaki büyük ortaklık ya da İtilaf Bloku’nun oluşmasını sağlayan antlaşmaların imzalanma tarihlerine göre sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" I, II, III
Soru Açıklaması
17.
Kırım Harbi’nin sonucunda Orta Avrupa’da Rus nüfuzunun kırılması ve Batılı ülkelerin denizaşırı ülkelere yönelik çıkarlarının ağırlık kazanması, hangi ülkenin siyasi birliğini oluşturmasında önemli birer etken olmuştur? 
Doğru Cevap: "A" İtalya 
Soru Açıklaması
18.
 • A.B.D. önderlerinden Thomas Jefferson'ın fikirlerinden etkilenmesi
 • Feodal hukukun tüm ayrıcalıklarını ortadan kaldırması
 • Ülke genelindeki kitle isyanlarını sonlandırması
 • 26 Ağustos 1789'da ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" I ve II
  Soru Açıklaması
  19.
  1870 yılında ele geçirilen hangi şehir ile İtalyan birliği süreci tamamlanmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Roma
  Soru Açıklaması
  20.
  I. Kalabalık şehirlerin oluşması II. Refah işçi sınıfının ortaya çıkması III. Hammadde sorununun ortaya çıkması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sanayi devriminin yol açtığı sorunlar arasında yer alır?
  Doğru Cevap: "C" I ve III
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.