Yakınçağ Avrupa Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi 1814-1815 yılları arasında yapılan Viyana Kongresi sonrasında huzursuzluk çıkan ilk ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" İtalya
Soru Açıklaması
2.
Napoleon 9 Kasım 1799’da yaptığı darbeyle yönetimi ele geçirdi. On yıl için Birinci Konsül olarak seçilen Napoleon Bonaparte geniş yetkilere sahipti ve yürütme gücüne hükmet­mekteydi.  Napoleon, İhtilal Savaşları’nı sona erdiren Lunéville (1801) ve Amiens (1802) antlaşmalarının ardından reform programını yürürlüğe koydu. Aşağıdakilerden hangisi onun bu yönde attığı adımlardan değildir ?
Doğru Cevap: "B" Yargıçların halk tarafından seçilmesi sistemi 
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi milliyetçiliği evrenselleştiren ilk önemli tarihsel adımlardan birisidir?
Doğru Cevap: "A" Napolyon Savaşları
Soru Açıklaması
4.
1871’den 1890’a kadar Almanya’nın dış politikası, İngiltere ve Rusya ile iyi geçinip Fransa’nın tecrit edilmesiydi. Nitekim Avrupa’da barışın korunması ve Fransa’nın tek başına kalması­nı sağlamak politikası gereği, Rusya ve Fransa’nın yakınlaşmasını önlemek için Almanya, Avusturya-Macaristan itti­fakına öncelik verdi. Bunun sonucu henüz yaralarını sarmakla meşgul Fransa nedeniyle Rusya endişelendi karşısında bir blok  oluşumu  yerine ona dahil olmayı seçti.  Böylece aşağıdaki  hangi ittifak  1872’ de kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Üç İmparator Birliği 
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Kırım Harbi'nin sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Orta Avrupa'da Rus hakimiyeti başlamıştır.
Soru Açıklaması
6.
1899 ve 1907'de “Uluslararası Tartışmalarda Hakemlik” ve “Kara Savaşlarının Kuralları” temalı iki Uluslararası BarışKonferansı aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Lahey
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
8.
 • Kurucu Meclis'in bir milis gücü kurma kararı alması
 • Louis'nin yeni atadığı bakanları görevden alması
 • Fransız üst düzey aristokratların göçmen hayatına başlaması
 • Fransız taşrasında isyan hareketlerinin başlaması
 • Yukarıdakilerden hangileri Bastille Hapishane'sinin halk tarafından ele geçirilmesinin sonuçlarındandır?
  Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı'nın sonuçlarından değildir?
  Doğru Cevap: "B" Edirne Osmanlı Devleti'nin elinde kalacaktı.
  Soru Açıklaması
  10.
  4 Ağustos 1802’de yapılan halk oylamasıyla Napoleon’un ömür boyu birinci konsül olarak kalmasının kabul edilmesi Fransız İhtilali'nin başlıca hangi düşünsel eseriyle çelişmektedir?
  Doğru Cevap: "A" Milli irade
  Soru Açıklaması
  11.
  Andrassy Notası olarak bilinen reform programında Osmanlı Hükümeti aşağıdaki hangi isteği kabul etmemiştir?
  Doğru Cevap: "E" Vergilerin mahallinde harcanması
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi II. Wilhelm'in siyasi görüşlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Fransa ile ittifak yapmayı istemesi
  Soru Açıklaması
  13.
  “ siyaset ve ikti­sat olmak üzere iki ayrı özgürlükler alanı oluşturan, ancak bu iki alan birbirinden bağımsız ya da bir­birine rakip olarak tasarlanmadığı ve aksine ikisinin kar­şılıklı bir ilişki içinde değerlendirildi. Bu düşünceye siyasi açıdan yön veren temel ilke, insanın akıl ve ahlak sahibi bir varlık olarak yaratıldığına duyulan derin inançtı. Böylece akıllı ve ahlaklı bir varlık olarak yaratılmış insanın, kendisini kısıtlayan kurallara veya kurumlara ihtiyacı olmadığı düşünülüyordu. “      Pasajda ortaya konulan görüşlerin aşağıdaki hangi terimle ilişkilendirebiliriz ?                
  Doğru Cevap: "E" Liberalizm 
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi 1848 İhtilali’nin Almanya üzerindeki etkilerinde birisi değildir?
  Doğru Cevap: "E" Avusturya, Alman devletlerinin başına geçip ulusal birliği kurması için Prusya’yı destekledi
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi 20 Kasım 1815’de imzalanan "Dörtlü İttifak" içinde yer almaz?
  Doğru Cevap: "A" Macaristan
  Soru Açıklaması
  16.
  Uluslar Savaşı (Völkerschlacht) kazanıldıktan sonra hangi müttefik ülke Fransız tahtına halen İsveç tahtında da oturmakta olan Fransız Mareşal Bernadotte’un oturmasını desteklemiştir?
  Doğru Cevap: "E" Rusya
  Soru Açıklaması
  17.
  Karl Max'ın düşüncelerinin şekillendirdiği siyasi düşünce hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Sosyalizm
  Soru Açıklaması
  18.
  Kendinden önceki sosyalist düşünceleri ütopist olarak niteleyen ve bilimsel sosyalizm anlayışını oluşturan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Karl Marx
  Soru Açıklaması
  19.
  I. Viyana Kongresi ile oluşturulmaya çalışılan düzenin başarılı olması II. İlk isyanın çıktığı Eflak-Boğdan’ın aksine Mora'nın Yunanistan’ın kalbi olması III. 1827 yılında Navarin’de, Osmanlı donanmasının, Fransız-İngiliz-Rus donanması tarafından batırılması IV. Avrupa’daki liberal kamuoyunun varlığı ve Yunan milletine sempati duyulması Yunan isyanının ikinci aşamasının başarılı olmasında hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
  Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'nin sonuçlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Şehirlerden kırsal alanlara doğru yoğun bir göçün olması
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.