Yakınçağ Avrupa Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde 1848 ihtilallerinin doğrudan etkisi olmuştur? 
Doğru Cevap: "E" İtalya 
Soru Açıklaması
2.
Avrupa'da sanayi  devrimi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
3.
I. Küçük ve Büyük Devlet kavramı ortaya çıktı. II. Güçler Dengesi kuruldu. III. Avrupa Uyumu'na giden yol hızlandı. Yukarıdakilerden hangileri, Viyana Kongresinin sonuçları arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi II. Wilhelm dönemine ait yanlış bir bilgidir ?
Doğru Cevap: "A" Dış siyasette barışçıl bir politika izledi.
Soru Açıklaması
5.
Fransa’yı, üyelerini kendi içerisinden seçtiği komiteler eliyle idare eden Konvansiyon Meclisi 1793 yazında bir taraftan ülkede güvenliği sağla­maya çalışırken diğer taraftan da temel tüketim maddelerinin ticaretini kontrol altında tutmaya ça­lışıyordu. Sans-culotteların ekonomik gerekçelerle çıkardıkları huzursuzluklar bu dönemde zirve nok­tasına ulaşmıştı. Buna çare olarak ilk adımda aşağıdaki hangi karar alınmıştır ?
Doğru Cevap: "A" Tahıl fiyatlarını sabitlemek 
Soru Açıklaması
6.
Tersane Konferansı’nda Osmanlı hükümetinden istenilen teklifleri “Meclis-i Umumi”nin oy birliği ile reddetmesinin esas sebebi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bulgaristan ve Bosna-Hersek’in kaybedilecek olması.
Soru Açıklaması
7.
Hangisi "Muhafazakâr" düşünce sisteminin ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Kurumlara ve geleneğe karşı derin bir güven
Soru Açıklaması
8.
Ayastefanos Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 3 Mart 1878
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Savaşları (1912-1913) sonunda Üçlü İttifak Bloğuna yönelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Bulgaristan
Soru Açıklaması
10.
Alman Birliği’nin sağlanmasında büyük rol oynamış Prusya Başbakanı’nın adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Otto von Bismarck
Soru Açıklaması
11.
30 Mayıs 1814’te imzalanan ve Fransa'nın cezalandırılmayarak 1792 yılındaki sınırlarına çekilmesini öngören antlaşma hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I. Paris Antlaşması
Soru Açıklaması
12.
11 Nisan 1814'te Fransız Senatosu tarafından imparatorluktan azlinden sonra, 20 Mart 1815'te yine halkoyu ile Fransa İmparatoru seçilen Napoleon'un sonunu getiren olay aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Waterloo Savaşı
Soru Açıklaması
13.
Yakınçağın başlarında İtalya, üzerinde küçük devletçiklerin bulun­duğu bir yapıya sahipti. 1815 Viyana Kongresi, özellikle Avusturya’nın etkisiyle, İtalyan birliğine yönelik bir çözüm ge­tirmemiş, İtalya’nın Piyemonte Krallığı, Toska­na, Modena vb. parçalı yapısı devam etmişti. İtalyan birliğinin ku­rulmasına başlıca iki büyük engel vardı. Bunlardan birincisi Avusturya idi. İkinci büyük engel ise …………….. idi.
Doğru Cevap: "C" Papalık
Soru Açıklaması
14.
Sanayi Devrimi’nin öncesinde ve sonrasında  ortaya çıkan icatlar bakımından aşağıdaki ikilemelerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap: "C" Eli Whitney- çırçır makinesi 
Soru Açıklaması
15.
Avrupa’da tehlikeli bir macerayı engelleye­cek olan ve kıtanın tamamını kapsayan büyük ittifak arasında yer alan devletler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Avusturya, Fransa, İngiltere, Prusya ve Rusya
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi "Andrassy Notası" olarak bilenen reform paketinde batılı devletlerce Osmanlı Devletinden istenen ıslahatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yabancı tüccarlara serbest geçiş tanınması
Soru Açıklaması
17.
30 Mayıs 1814’te, Avusturya, İngiltere, Prusya ve Rusya’nın oluşturduğu müttefikler ordusu ile Fransa arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I. Paris Antlaşması 
Soru Açıklaması
18.
Dekabrist (Aralıkçılar) İsyanı hangi ülkede çıkmıştır?
Doğru Cevap: "E" Rusya
Soru Açıklaması
19.
Kırım Harbi’nden en kârlı çıkan devletlerden birisi, savaşa katılmamasına rağmen,…………… idi. Bu süreç içerisinde izlediği dengeli tarafsızlık po­litikasıyla, Rusya’nın güvenini kazandı. Al­man Birliği’nin kuruluşu sırasında önce Avusturya (1866), sonra da Fransa (1870) ile yaptığı savaş­larda bu iki devlet, Rus desteğinden mahrum kaldı. Kırım Harbi sırasında izlediği siyasetin bir anlamda ödülü niteliğindeydi
Doğru Cevap: "D" Prusya 
Soru Açıklaması
20.
Avusturya, Almanya ve İtalya arasında Üçlü İttifak Antlaşması hangi yılda imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1882
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.