Yakınçağ Avrupa Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
1960’lı yıllardan 1980’li yıllara kadar geçen dönemde Sovyetler Birliği’nde yaşanan asıl gündem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Avrupa ülkeleri üzerindeki etkisini kaybetmesi ve iki Almanya’nın birleşmesi.
Soru Açıklaması
2.
Ekim 1929 yılında Amerika'da başlayan krizle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Amerika'nın savaş sonrası Avrupalı devletlerden alacağının kalmaması
Soru Açıklaması
3.
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Berlin Antlaşması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle birlikte batılı devletler Sovyetler Birliği’ni askerî olarak çevreleme politikasına geçmiştir?
Doğru Cevap: "C" NATO’nun kurulması  
Soru Açıklaması
5.
İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etme nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fazla nüfusu sömürgelere yerleştirmek
Soru Açıklaması
6.
I. Dünya Savaş'ında zehirli gaz kullanımı ilk kez hangi yılda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1915
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın toplumsal sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" I. Dünya Savaşı sonrasında milliyetçilik duygusu güçlenmiştir.
Soru Açıklaması
8.
Prusya aşağıdaki ülkelerin hangisinin kuruluşunda öncelik etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Almanya
Soru Açıklaması
9.
Fas, emperyalist Avrupa devletlerinin, ara­larındaki rekabetten dolayı bağımsızlığını koru­yabilmişti. İngiltere ve Fransa arasında imzalanan Entente Cordiale ile İngiltere, Fransa’nın Fas’taki üstünlü­ğünü kabul etmişti. Fransa, 1904 Kasım ayında Fas Sultanı’ndan bazı isteklerde bulundu. Bunun üzerine, Almanya, Fas ile imzaladığı 1890 Antlaşması’na göre çıkar­larının zedelendiğini bildirdi. Böylece, Birinci Fas Buhranı başladı. 16 Ocak 1906’da toplanan El-Cezire (Algésiras) Konferansı toplandı. Alınan kararlar arasında Fas’ta asayiş ve güvenliğin sağlanması Fransa ve……………..’ya verildi.
Doğru Cevap: "D" İspanya 
Soru Açıklaması
10.
İtalya'nın 1936 yılında işgal ettiği Afrika ülkesi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Habeşistan
Soru Açıklaması
11.
Rus, Ukrayna ve Beyaz Rusya Cumhuriyetlerinin liderlerinin bir araya gelerek Sovyet Birliği'nin dağılışını ilan ettikleri tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1991
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere Başbakanı Churchill ile Sovyet lideri Stalin, daha II. Dünya Savaşı devam ederken 1944 yılında Moskova’da buluşarak Doğu Avrupa ülkelerinin kaderini belirledikleri antlaşmadır?
Doğru Cevap: "C" Yüzdeler Antlaşması
Soru Açıklaması
13.
“Kara Perşembe” olarak isimlendirilen olayın başlangıç nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Borsada başlayan düşüş
Soru Açıklaması
14.
Fransa'nın I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın tekrar güçlenmesini önleme çabaları neticesinde ortaya çıkan antlaşma hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Locarno Antlaşmaları
Soru Açıklaması
15.
1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağıldığını ilan eden üç ülke aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Rusya-Ukrayna-Beyaz Rusya
Soru Açıklaması
16.
Soğuk Savaş döneminde, Federal Almanya’nın NATO ya girmesine karşılık hangi birlik kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Varşova Paktı
Soru Açıklaması
17.
31 Mart 1877 tarihli Londra protokolü­nü de reddetmesi üzerine Rusya, 24 Nisan 1877’de Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Tuna ve Kafkas cephelerinde cereyan eden 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı Devleti açısından ağır bir mağlubiyetle sonuçlandı.   Bâbıâli, 3 Mart 1878’de Ayastefa­nos Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. Ayastefa­nos Antlaşması’nın getirdiği aşağıdaki hükümlerden hangisine Avusturya şiddetli tepki göstermiştir?
Doğru Cevap: "C" Bosna-Hersek’de Avus­turya ve Rusya’nın dolaylı kontrolü kurulacak­tı.     
Soru Açıklaması
18.
I. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri de Balkanlardaki faaliyetlerdir. Balkanlar hangi devletler arasında bir çıkar meselesi haline gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" Rusya - Avusturya - Macaristan 
Soru Açıklaması
19.
Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na başvurusu hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" 14 Nisan 1987
Soru Açıklaması
20.
I. Amerika ve Rusya'nın Alman baskısını hafifletmek için Avrupa'da yeni cephe açması II. Sicilya'ya çıkartma yapılması III. Balkanlarda bir cephe açılması Yukarıdaki maddeler aşağıdaki konferanslardan hangisinin kararlarıdır?
Doğru Cevap: "B" Kazablanca Konferansı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.