YAKINÇAĞ’DA AVRUPA

YAKINÇAĞ’DA AVRUPA

Sanayi Devrimi (XVIII. yüzyılın ortaları- XIX yüzyıl)

Nedenleri

Yeni enerji kaynaklarının kullanılmasıyla üretim ve ulaşım araçlarının gelişmesi (makineleşme)

Sermaye birikiminin oluşması

Bilim ve teknolojinin gelişmesi

Sonuçları

Hammadde ve pazar ihtiyacının artması nedeniyle sömürgecilik yarışı hızlanmıştır.

Yeni sosyal sınıflar (işçi) ve düşünce akımları doğmuştur.

Toprak, temel üretim aracı olmaktan çıkmış, sanayi üretimi önem kazanmıştır.

Üretim artmış, maliyetler düşmüştür.

Sanayi Devrimi’nin Osmanlı’ya Etkileri

Ucuz Avrupa malları karşısında rekabet edemeyen el tezgahları ve atölyeler kapanmaya başladı.

İşsizlik arttı.

Dışarıya hammadde satan ve dışarıdan mamül eşya alan Osmanlı Devleti’nde dış ticaret sürekli açık vermeye başladı.

Ekonomik alanda Avrupa’ya bağımlılık arttı.

Ekonomik yapının zayıflaması devletin siyasi yönden çöküşünün hızlanmasına neden oldu.

Fransız İhtilali (1789)

Nedenleri

Mutlak krallık rejiminin baskıları

Sınıfsal yapının getirdiği sorunlar

Fransız aydınlarının halkı bilinçlendirmesi

İngiliz ve Amerikan demokrasilerinin etkisi

Halkın ağır vergi yükü altında ezilmesi

Sonuçları

Eşitlik, adalet, özgürlük, ulusçuluk, demokrasi ve insan haklarıyla ilgili kavramlar gelişmiş ve evrenselleşmiştir.

Egemenlik anlayışı değişmiştir.

Laik ve sosyal devlet kavramları doğmuştur.

Ulusal bağımsızlık düşüncesine dayalı hareketler başlamıştır.

Çok uluslu devletler ve monarşi rejimleri yıkılmaya; ulusal, demokratik ve laik devletler kurulmaya başlamıştır.

 Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’nde;

Azınlıkların bağımsızlık amacıyla ayaklanmasına yol açmıştır.

XIX. ve XX. yüzyıldaki yenilikleri ve düşünce akımlarını da etkilemiştir.