Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Ara Sınavı 3
1.
İnsanlık tarihinde “din çağı” öncesi bir “sihir ve büyü dönemi” olması gerektiği üzerinde durmuş filozof kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hegel
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Guru Granth Sahibte yer alan düşüncelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kurtuluş bilgisine ulaşma
Soru Açıklaması
3.
Çeşitli inanç konularında farklı yorumlamalara bağlı olarak ortaya çıkan akımlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İtikadi mezhepler
Soru Açıklaması
4.
 I. Majjhima-Nikaya II. Sutta-vibhanga III. Anguttara-Nikaya IV. Digha-Nikaya V. Abhidhamma-Pitaka Yukarıdakilerden hangileri Buddha öğretisinin ana kaynağını oluşturan Sutta Pitaka’nın derlemelerindendir?  
Doğru Cevap: "B" I, III ve IV
Soru Açıklaması
5.
Eğer acıya sebep olan cehaletten kaynaklanan arzu ise, arzunun ortadan kaldırılmasıyla acı da ortadan kalkacaktır şeklinde açıklanan Buddha öğretisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nirodha
Soru Açıklaması
6.
Genel anlamda hangi terim belirli bir varlık yada obje ile ilgili inançları ve ibadet anlayışlarını ifade etmekte kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kült
Soru Açıklaması
7.
Topluma karşı herhangi bir sorumluluk taşımayan, kendi kurtuluşlarını, yani bireysel kurtuluşu gerçekleştirmeyi esas alan Buddha mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mahayana
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, herhangi bir dinde “üstün güç/güçler” kavramını karşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Evren
Soru Açıklaması
9.
Altı darşana (altı görüş) ya da felsefi ekollerin, kast (varna) düşüncesinin, kutsal metinler arasında şruti (vahiy) ve smrti (gelenek) şeklindeki ayırımların ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Klasik Hinduizm
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi “kutsal” kavramının temel özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" İnsanlara özgü
Soru Açıklaması
11.
Taoistlerin manastır mabedine Çince’de ne denir?
Doğru Cevap: "C" Kuan
Soru Açıklaması
12.
Sihlerin kutsal metinleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Guru Grant Sahib
Soru Açıklaması
13.
Veda dininde Veda metinlerinde kurbanla  ilgili uygulamaya yönelik yorumlar ve mitolojik ayrıntıları içeren, ritüalizmin hâkim olduğu metine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Brahmanlar
Soru Açıklaması
14.
Samhitaların en eskisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rig-veda
Soru Açıklaması
15.
İslâm-Hinduizm’in karşılıklı etkileşiminin bir sonucu olarak, her ikisini uzlaştırmaya yönelik hareketlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan, hem Hinduizm hem de İslâm’dan alınmış inançları içeren din aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sihizm
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Cayinizm için söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Var olan yok olmaz, yok olan da var olamaz.
Soru Açıklaması
17.
Japon ve Çin dinlerinin etkisinde kaldıkları din veya felsefi sistem hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Budizm
Soru Açıklaması
18.
Hinduizmi devlet dini olrak ilan eden tek ülke hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nepal
Soru Açıklaması
19.
Dinler Tarihinin dinleri incelerken kullandığı ‘deskriptif yöntem’ dini hangi açıdan ele alarak incelemektedir?
Doğru Cevap: "A" Tarihsel tezahüre göre
Soru Açıklaması
20.
Teoistlerin manastır mabedine Çince’de ne denir?
Doğru Cevap: "C" Kuan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.