Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Ara Sınavı 4
1.
“Kült” kavramıyla ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Müstakil bir inanç sistemi ve ibadet anlayışını geliştirip temsil etmektedir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, herhangi bir dinde “üstün güç/güçler” kavramını karşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Evren
Soru Açıklaması
3.
Dinler tarihinde dinin ya da dinlerin tarihsel tezahürü olduğu gibi tanımlanmaya çalışıldığı yöntem hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Deskriptif
Soru Açıklaması
4.
Altı darşana (altı görüş) ya da felsefi ekollerin, kast (varna) düşüncesinin, kutsal metinler arasında şruti (vahiy) ve smrti (gelenek) şeklindeki ayırımların ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Klasik Hinduizm
Soru Açıklaması
5.
Hangisi Budizmin bir din olma öğretilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Reenkarnasyon
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki dinlerden hangisi etnosentrik bir dindir?
Doğru Cevap: "C" Yahudilik
Soru Açıklaması
7.
Cayin toplumunun (samga), keşişler (erkek-kadın) ve keşiş olmayan laikler olmak üzere ikiye ayrılması sonucu ortaya çıkan özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Cayinizm ruhun bu dünyaya sonsuz defa gidişgelişine inanır. 
Soru Açıklaması
8.
Farklı inanç sistemlerinin bir arada yaşaması ve bilinçli ya da bilinçsiz şekilde birbirinden etkilenmesi nedeniyle oluşan yeni dini yorumlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Senkretizm
Soru Açıklaması
9.
Milel ve Nihal geleneği bağlamında kaleme alınan eserlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur? I-Milel ve Nihal geleneği, farklı inançların, Müslümanların iletişim içerisinde bulunduğu farklı dinsel ve kültürel grupların tanınmasını ve anlaşılmasını konu almaktadır. II-Milel ve Nihal başlığını taşıyan ilk eserin Aldülkahir el-Bağdadi’ye ait olduğu, ancak eserin günümüze kadar ulaşamadığı söylenmektedir. III-Bazı İslâm alimleri Nihal terimini temel dini akımlar ve gelenekler anlamına, Milel terimini ise alt sekteryan gruplar, hizipler ve fırkalar anlamına kullanmaktadır. IV-Milel ve Nihal geleneği farklı inanç sistemlerini ele alıp tanımlarken elden geldiğinde ilginç inanç ve düşünce sistemlerinin kendi kaynaklarına ve argümanlarına yer vermesi ve ön yargılardan uzak şekilde onları tanımlamaya çalışmasıdır.
Doğru Cevap: "A" I-II-IV
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm için söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Vedaların mutlak otorite olduğunu kabul etmez.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi taoizm simyacı ekol ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Dini ve felsefi yorumlar çok zayıftır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Taoizmin kutsal kitaplarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Engi-Shiki
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Cayinizm mezheplerindendir?
Doğru Cevap: "B" Digambaralar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “kutsal” kavramının temel özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" İnsanlara özgü
Soru Açıklaması
15.
Meditasyonu ön plana çıkaran ve bedeni ve zihni sıkı bir terbiyeye tutan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zen Budizmi
Soru Açıklaması
16.
Japonya’nın günü gününe yazılmış tarihsel defteri anlamına gelen kutsal kitap hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nihongi
Soru Açıklaması
17.
Şintoizm’in türediği Şinto kelimesi ne anlama gelmektedir? 
Doğru Cevap: "C" Tanrıların yolu
Soru Açıklaması
18.
İslâm, Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi dinler için kullanılmakta olan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Semavi
Soru Açıklaması
19.
Veda dininde Veda metinlerinde kurbanla ilgili uygulamaya yönelik yorumlar ve mitolojik ayrıntıları içeren, ritüalizmin hâkim olduğu metine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Brahmanlar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi, Budizm’in nihai hedefi olan kurtuluşu ifade etmenin yanı sıra, ateşin sönmesi için kullanılan bir kelime olup “sönme,“sakinleşme” anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Nirvana
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.