Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 1
1.
I. Karadağ II. Kırklareli III. Üsküp IV. Edirne Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri II. Balkan Savaşı esnasında Osmanlı güçlerince geri alınmıştır?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
2.
Tarihimizde 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1877-1878
Soru Açıklaması
3.
 ............................dünya ticaret yollarının keşedilmesi, Avrupa’daki sosyal ve ekonomik alanlarda meydana gelen gelişmeler, Osmanlı Devleti’nde yapısal değişikliklere yol açan ve devleti kökünden sarsan temel etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda yer alan cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından en iyi şekilde tamamlar?  
Doğru Cevap: "B" Coğrafi keşifler
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. ve 17. yüzyıllarda güç kaybetmesine ve buhran yaşamasına yol açan ekonomik nedenlerin dışında tutulmalıdır?
Doğru Cevap: "E" İpek Yolu’nun kurulması 
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama Dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı’nın nüfusu Avrupa’nın en kuzeyine kadar genişlemiştir
Soru Açıklaması
6.
İslam dinini resmi din olarak kabul eden Kanun-i Esasi hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1876
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri içeriği dışında bir ifadedir? 
Doğru Cevap: "E" Yabancı eserlerin tercümesi ve basımı yasaklanmıştır 
Soru Açıklaması
8.
Kanun-i Esasi, Türk demokrasi tarihi açısından olduğu kadar, eğitim tarihi açısından da çok büyük bir öneme sahiptir. Kanun-i Esasi'de eğitim ile ilgili üç madde yer almaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kanun-i Esasi'de yer alan ve eğitim hayatı ile ilgili olan düzenlemelerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Zorunlu temel eğitim süresi sekiz yıl olarak gerçekleştirilecektir.
Soru Açıklaması
9.
I. Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Yunanistan'ın kurulması II. Mehmet Ali Paşa İsyanının gerçekleşmesi III. Hünkar İskelesi Antlaşması'yla Rusya'nın boğazlara inmesi IV. I. Balkan Savaşı ile birçok toprağın elden çıkması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı'nın Avrupa'nın yardımına ihtiyaç duymasına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Keşfedilen bölgelere batının uygarlıklarının   taşınması,
Soru Açıklaması
11.
I. Osmanlı Devleti doğal sınırlarına ulaşmıştır. II. Osmanlı Devleti Avrupa'da yaşanan gelişmelerden geri kalmıştır. III. Yeni ticaret yollarının keşfedilmesiyle Osmanlı'nın elinde bulunan ticaret yolları önemini yitirmiştir. IV. Merkezi otorite zayıflamıştır. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisinin sebebi olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti duraklama dönemine girmiştir.
Soru Açıklaması
12.
II. Abdülhamid Dönemi'nde Müslüman halkın eğitim seviyesini yükseltmek için oldukça çaba gösterilmesine rağmen İlköğretim seviyesinde istenilen düzeye erişilememişti ,bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" İlk öğretimin medreselerde dini- geleneksel anlayış ve yöntemlerle yapılmaktan kurtarılamaması.
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğüne saygı gösteren İngiltere aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Kıbrısı ve Mısırı kendi yönetimi altına almıştır?
Doğru Cevap: "B" 1877-1878 Osmanlı_Rus Savaşı
Soru Açıklaması
14.
Gülhane Hatt-ı Hümayunu ya da Tanzimat Fermanı olarak bilinen belge aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından ilan edilmiştir.
Doğru Cevap: "C" Abdülmecit
Soru Açıklaması
15.
Ermenilerin her yıl katliam günü olarak kutladıkları 24 Nisan'ın özelliği nedir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Hükumetinin, Ermenileri silahlandırıp devlet aleyhine kışkırtan komitelerin tutuklanması
Soru Açıklaması
16.
II. Abdülhamid döneminde en çok etkili olan düşünce akımı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İslamcılık
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde donanma güçlendirilmiş, bahriye nezareti kurulmuş ve askeri yapı yenilenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sultan Abdülaziz
Soru Açıklaması
18.
Sekban-ı Cedid Ocağı hangi padişah döneminde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" II. Mahmut
Soru Açıklaması
19.
Gülhane Hatt-ı Hümayunu aşağıdaki tarihlerden hangisinde okunmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1839
Soru Açıklaması
20.
Batı tarzı ilk yenileşme hareketleri ne zaman başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Lale devri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.