Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 1
1.
Paris barış konferansının Osmanlı için alınan en kötü kararı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesi
Soru Açıklaması
2.
Rauf Bey (Orbay) başkanlığındaki Osmanlı heyeti ile itilaf Devletleri adına Akdeniz Filosu Komutanı İngiliz Amiral Calthorphe arasında 30Ekim 1918’de imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mondros Mütarekesi
Soru Açıklaması
3.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Paşa liderliğinde kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'na alternatif olarak oluşturulan kitlesel ilk muhalefet grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İkinci Grup
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devletinde II. Meşrutiyet döneminde oluşan meclislerin hangisi "sopalı seçim" diye bilinmektedir?
Doğru Cevap: "B" 1912 seçimi
Soru Açıklaması
5.
İtilaf Devletleri Mondros'un 24. maddesi ile neyi gerçekleştirmek istediler?
Doğru Cevap: "C" Doğu'da Ermeni Devleti kurmak
Soru Açıklaması
6.
Balkan Devletleri, Rusya’nın tahrik ve desteğiyle Osmanlı Devleti’nin elinde olan Rumeli topraklarını paylaşmak için aralarında ittifak yapmışlardır. 8 Ekim 1912’de Karadağ’ın savaş ilanı ile I. Balkan Savaşı başlamıştır. Aşağıdakilerden hangi devlet, bu ittifaka katılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Romanya
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler gösterilmiştir. I. Kafkas Cephesi, II. Kanal Cephesi, III. Çanakkale Cephesi. Verilen cephelerden hangileri Osmanlı Devleti’nin askeri zaferi ile sonuçlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1914’te yapılan seçimlerde Meclis-i Mebusan üyelerinin sadece ittihatçılardan oluşmasının temel nedenidir?
Doğru Cevap: "A" Seçime sadece İttihatçıların girmesi
Soru Açıklaması
9.
Lozan görüşmelerine sadece gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" ABD
Soru Açıklaması
10.
Seçeneklerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın getirmiş olduğu olumsuz gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Çocuk işçilerin iş ortamına girmesi
Soru Açıklaması
11.
7 Aralık 1920’de Tokat Milletvekili Nazım, Bursa Milletvekili Şeyh Servet ve Afyon Milletvekili Mehmet Şükrü, Baytar Binbaşı Hacıoğlu Salih, Ziynetullah Nuşirevan emeği temel ilke alarak kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Halk İştirakiyûn Partisi
Soru Açıklaması
12.
II. Abdülhamid Devrinde ilköğretime verilen değerin göstergesi nedir?
Doğru Cevap: "D" Mekatib-i Sübyaniye Dairesinin kurulması
Soru Açıklaması
13.
Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre Antalya, Burdur, Muğla, Marmaris, Bodrum, Fethiye veKonya istasyonunu aşağıdakilerden hangi ülke işgal etti?
Doğru Cevap: "B" İtalya
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Tanzimat döneminde askerî alanda yapılan düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.
Soru Açıklaması
15.
Tanzimat Fermanı’yla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Yönetimde ayanlara merkezi bir yer vermiştir
Soru Açıklaması
16.
II. Mahmut döneminde saray ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak belgesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Merkezi otoritenin sınırlandırılması 
Soru Açıklaması
17.
I. Türkiye İş Bankası; II. Türk Ticaret Bankası; III. Milli Aydın Bankası (Tarişbank); IV. Sümerbank. Bu bankalardan hangisi veya hangileri 1908-1923 yılları arasında kurulmuş olup günümüze kadar gelebilmiştir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
18.
"İmza edilen protokole göre Doğu Trakya’nın tahliyesine, sözleşmeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve 15 gün içinde tamamlanacaktır.Yunanlılar çekildikçe idareyi Müttefiklere, onlar da Türklere bırakacaklardır. Yunankıtalarının çekilmelerinden sonra 30 gün içinde Müttefikler de Trakya’yı tamamenboşaltacaklardır." Mudanya'da imzalanan protokole göre aşağıdaki yorumlardan hangisinden söz edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Doğu Trakya bölgesi askeri bir çatışma olmadan düşman işgalinden kurtarılmıştır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Mütareke masasında bulunanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" General Mazarakis
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Mondros mütarekesi karşısında Osmanlı saray ve devlet adamlarının bakışını ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Çaresizlik içerisinde teslimiyetçi bir anlayışla İngilizlerin hoşgörüsüne sığınarak elverişli bir barış anlaşması ümit etmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.