Büyük Selçuklu Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Süleymanşah sonrasında Doğu'ya yönelik bir siyaset takip etmeye başlayacağı Barış anlaşmasını aşağıdakilerden hangisiyle yapmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bizanslılar
Soru Açıklaması
2.
X. yüzyılda Oğuzlar’ın başlıca yurtları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Orta Seyhun, Aral-Hazar arası
Soru Açıklaması
3.
1016 yılında Çağrı beyin Anadolu üzerine yaptığı seferlerin temel nedeni neydi?
Doğru Cevap: "A" Karahanlılar tarafından Maveraünnehir de sıkıştırılan Tuğrul ve Çağrı beylerin bir çıkış yolu aramaları,
Soru Açıklaması
4.
“Greklerin “Mezopotamya” adını verdikleri Fırat ile Dicle nehirleri arasındaki toprakları Arap coğrafyacılar iki kısma ayırmışlardır. Buna göre güneyde kalan Aşağı Mezopotamya topraklarına ........ veya ..........., kuzeyde kalan Yukarı Mezopotamya topraklarına ise “.............. adını vermişlerdir.”Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Sevad, Irak, el-Cezire
Soru Açıklaması
5.
I. Selçuklu sultanı  II. Abbasî halifesi  III. Gazne hükümdarı 1080’den itibaren Hicaz’da hutbe, yukarıda bulunan isimlerden hangisi ya da hangileri adına okunmaya devam etmiştir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
6.
Şah Melik ne zaman Harizmşah İsmail’i yenilgiye uğratmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1041
Soru Açıklaması
7.
Selçuklularda yönetimde sorumluluk paylaşılması geleneği hangi kavramla ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Ülüş
Soru Açıklaması
8.
Büyük Selçuklularda Fetret Devri olarak bilinen dönem hangi hükümdarın ölümüyle başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Melikşah
Soru Açıklaması
9.
Tuğrul Bey'in Bağdat Seferi sırasında meydana gelen olaylarda rol alan ve olaylar sırasında ölen Büveyhi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arslan Besâsiri
Soru Açıklaması
10.
Tuğrul Bey Anadolu seferinden sonra halifeye hangi amaç için Bağdat’a gitmek istediği aşağıdakilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bağdat’ı istila etmek
Soru Açıklaması
11.
Greklerin Mezopotamya adını verdikleri Fırat ve Dicle arasındaki toprakları Arap coğrafyacılar iki kısıma ayırmıştır aşağıdakilerden hangisidir bu iki kısıma verilen adlardır?
Doğru Cevap: "B" Sevad-El-Cezire
Soru Açıklaması
12.
Oğuz Yabguluğu’nun başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yengikent
Soru Açıklaması
13.
Tuğrul Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 1061 yılında vefat etmiş ve Cend’de gömülmüştür.
Soru Açıklaması
14.
Sultanın Bağdat’ta saraylar, köşkler, evler, çarşılar inşa ettirerek genişletmesi ve kentte bir de darphane yaptırmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine işaret edebilir?
Doğru Cevap: "A" Bağdat’ın Selçuklu İmparatorluğu’nun başkenti olmaya hazırlandığına
Soru Açıklaması
15.
Melikşah'ın Gazneliler tarafından esir tutulan amcası Osman, serbest bırakıldıktan sonra nereye tayin edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Velvalic
Soru Açıklaması
16.
Sultan Melikşah'ın kış boyunca kaldığı Bağdad’da Tuğrul Beg S¸ehri’ni yeni baştan imar ederek saraylar, köşkler, evler, çarşılar inşa etmesi ve şehirde bir de darbha^ne yapmına başlanması aşağıdakilerden hangisine yorumlanmaktaydı?  
Doğru Cevap: "D" Bağdat'ın başkent yapılacağı
Soru Açıklaması
17.
Tahta geçtikten sonra ilk olarak çıktığı Kafkasya seferinde Alp Arslan’a kılavuzluk eden Türkmen beyi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Tuğtegin
Soru Açıklaması
18.
Devletin kuruluşu ve genişlemesinde çok büyük hizmetleri olan ve ileri hareka^tı ile daima Tuğrul Bey’in önünü açan fakat kendisine müstakil bir ha^kimiyet alanı kurmak istediği için isyan ederek Tuğrul Bey’in, Bizans meselesini askıya alarak üzerine yürümek zorunda kaldığı kişi kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbrahim Yinal
Soru Açıklaması
19.
X. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen olaylardan sonra Selçukluların özünü teşkil edecek olan Oğuz toplulukları aşağıdaki bölgelerden hangisine göç etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Maveraünnehir'e
Soru Açıklaması
20.
Alp Arslan’ın şehzâdelerini ülkenin çeşitli yerlerini idare etmekle görevlendirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Meliklerin idarî tecrübe kazanmasını sağlamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.