Çağdaş Türk Dünyası
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Sovyetler Birliği’nin Orta Asya’da uygulamaya koyduğu ilk kapsamlı politika nedir?
Doğru Cevap: "A" Sınır belirleme
Soru Açıklaması
2.
“Büyük Vatan Savaşı” olarak adlandırılan Nazi Almanya'sı ile Sovyet Rusya arasındaki savaş hangi tarihte başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" 22 Haziran 1941
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinin 2001 yılında yayınladığı kararname ile Kiril alfabesi kullanmak yasaklanmıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
4.
6 Ocak 1918’de Türk-Tatar Millet Meclisi İdil-Ural Devleti’ni kurma kararını ilan eder. İdil-Ural Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğru değildir? I- Rusya Cumhuriyeti’nin bir parçasını teşkil edecektir II- Kazan ve Ufa vilayetlerinin bazı kısımlarını içine alır. III-Orenburg, Perm, Vyatka, Simbir ve Samara vilayetlerinin tamamını kapsar.   IV-Toplam 220.000 km2 alanı kapsar V-Yaklaşık 7 milyon nüfusu kapsayacağı planlanır.
Doğru Cevap: "B" II-III
Soru Açıklaması
5.
Hangisi Alaş Özerkliği kuruluş sürecinde Kazaklara liderlik edenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Zeki Velidi Togan
Soru Açıklaması
6.
Türklerin yurdu hakkında en eski bilgileri sunan ve Kaşgarlı Mahmud tarafından kaleme alınmış olan Divan-ı Lügati't Türk adlı sözlük hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" XI. Yüzyıl
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği devletinin resmen ortadan kalktığı tarihtir? 
Doğru Cevap: "D" 26 Aralık 1991
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Stalin zamanında uygulanan baskı politikalarına verilen addır?
Doğru Cevap: "A" Büyük Terör
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kazakistan Anayasa Konseyi’nin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Cumhurbaşkanı adına karar alabilmek ve onaylamak
Soru Açıklaması
10.
Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" En yüksek devlet kurumu cumhurbaşkanlığıdır.
Soru Açıklaması
11.
I. Revan Hanlığı, Nahçıvan Hanlığı ve Talış Hanlığı Rusya’ya verilmiştir. II. Aras Nehri Rusya ile İran arasında sınır kabul edilmiştir. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Türkmençay Antlaşması
Soru Açıklaması
12.
Orta Asya’da Sovyetlere karşı silahlı direniş hareketinin adi nedir?
Doğru Cevap: "A" Basmacılık
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda verilmiş olan kişilerden hangisi Milli Şura başkanlığına Türk Adem-i Merkeziyet Halk Partisi Musavat'ın liderliğine getirilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Mehmet Emin Resulzade
Soru Açıklaması
14.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ( SSCB ) hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Aralık 1922
Soru Açıklaması
15.
1995 tarihli Azerbaycan Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Güçlü yürütme ilkesi anayasanın dayandığı temel esaslardandır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Çarlık Rusyası zamanında resmen Türkistan Genel Valiliği adı altında yönetilen bölgeye dahil değildir?
Doğru Cevap: "E" Kazakistan
Soru Açıklaması
17.
Kazakistan’ın ilk anayasası kaç yılında yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1993
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 18 Aralık 1917’de Erzincan’da Osmanlı Devleti ile Ruslar arasında imzalanan ateşkes antlaşmasının hükümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kafkasya’da Transkafkasya Komiserliği kurularak bağımsız bir devlet oluşturma görüşmeleri başlatılacaktır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzdeki Orta Asya cumhuriyetlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Afganistan
Soru Açıklaması
20.
İkinci Dünya Savaşı'nda Çeçenler, İnguşlar, Karaçaylar, Balkarlar, Kırım ve Ahıska Türkleri aşağıdaki hangi Devletle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Sibirya'ya ve diğer Sovyet coğrafyasına sürgüne gönderilmişlerdir?
Doğru Cevap: "D" Almanya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.