Hukuk Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Eski hukuk döneminde kanun yapmakla görevlendirilen hükûmetin adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Decemviri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Sümerce yazılmış yasalardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Eşnunna
Soru Açıklaması
3.
Kur’an’da kaç sure ve kaç ayet bulunur?
Doğru Cevap: "A" 114 sure ve 6236 âyet 
Soru Açıklaması
4.
Cumhuriyet Dönemi'nde magistratlara verilen veto yetkisine ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Intercessio
Soru Açıklaması
5.
Uygurlarda boy reislerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tutuk
Soru Açıklaması
6.
Fetih sırasında gazilere dağıtılmış veya eski sahiplerinin elinde bırakılmış yahut sahipleri göç ederek muhacirlere verilmiş ya da sahipleri topluca Müslüman olmuş yahut da devletçe halkasatılmış arazidir. Kimsenin olmayıp, meskûn yerlerden bir ses aşımı (1,5 mil, yarım saat) mesafede bulunan arazidir. Umumun istifadesine açık meydanlar, yollar, pazar yerleri ile muayyen bir köyünfaydalanabileceği çayır, yaylak, kışlak, baltalıklardır. İslam arazi hukukuna ilişkin yukarıda tanımı verilen kavramlar sırası ile hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mülk arazi-mevat arazi vakıf arazi
Soru Açıklaması
7.
KIta Avrupasında Roma Hukukunun ortak hukuk haline gelmesi bakımından aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Avrupa'da bulunan devletlerin kendi hukuklarının olmaması
Soru Açıklaması
8.
Dünyada hukuk metodolojisi sahasında yazılmış günümüze ulaşan ilk kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" er-Risâle fi’l-Usul
Soru Açıklaması
9.
Göktürklerde idari işlerden sorumlu en yüksek unvanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şadapıt
Soru Açıklaması
10.
Çin’de insan kültürünün başlangıcına ait ilk izler ne zamana kadar uzanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" MÖ 7000’li yıllara kadar
Soru Açıklaması
11.
İslâm hukukunun  belirli bir zaman veya mekân ile kayıtlı olmayarak bütün insanlığa hitap etmesi onun hangi hususiyetinden ileri gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Umumi Olması 
Soru Açıklaması
12.
Cumhuriyet Dönemi'nde yalnızca iç ve dış tehlikeler söz konusu olduğunda ve kriz zamanlarında kısıtlı bir süre için söz konusu olan makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dictator
Soru Açıklaması
13.
Roma’daki yabancılık unsuru taşıyan olaylara uygulanmak üzere oluşturulan ve yabancılar hukuku anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ius Gentium
Soru Açıklaması
14.
Kelime anlamıyla yol; terim olarak ise Hz. Peygamber’in yapılmasını emredip övdüğü yahut yaptığı veya yapılırken görüp de mâni olmadığı işlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sünnet
Soru Açıklaması
15.
Hammurabi Kanunnamesi'ne göre erkeğin evlenme esnasında kadına verdiği hediyenin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Nudunuu
Soru Açıklaması
16.
Bir alacaklının, borçlusundaki bir veya bütün alacağından vazgeçtiğini tek taraflı beyan edebilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İbra
Soru Açıklaması
17.
Pater familias nedir?
Doğru Cevap: "A" Aile babası
Soru Açıklaması
18.
Seçeneklerden hangisi Hunlarda idareyi ellerinde bulunduran hükümdarlara verilen çeşitli ünvanlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Oğuş
Soru Açıklaması
19.
Krallık Dönemi'nde oy hakkına sahip olanlar aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
Doğru Cevap: "A" Patriciuslar
Soru Açıklaması
20.
Hicret vâki olduğunda Medine’de Araplarla beraber Yahudiler de yaşamaktaydı. Yahudiler'in Hz. Peygamber’i devlet başkanı olarak tanıdıkları anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Medine Vesikası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.