Hukuk Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
4 Hariciye nazırı Mustafa Reşit Paşa, 3 Kasım 1839’da Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nu ilan etmiş ve Osmanlı Devletinde hangi dönem başlamıştır.?
Doğru Cevap: "C" Tazminat Dönemi
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı'da aşağıdakilerden hangisi vakıf kurabilir?
Doğru Cevap: "D" Tam eda ehliyetine sahip olan kişiler.
Soru Açıklaması
3.
Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı ticaret hukuku hangi ülkeden resepsiyon yolu ile alınan yasalarla düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki kanunlardan hangisiyle 1860’da ticaret mahkemeleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Zeyl-i Kanun-ı Ticaret
Soru Açıklaması
5.
İslam ceza hukukunda yaralamalarda belli uygulamalar dışında, diyet miktarının duyulan elem ve acının büyüklüğüne göre hâkim tarafından takdir edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hukûmet-i adl 
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devletinin ilk anayasası nedir?
Doğru Cevap: "D" Kanun-ı Esasi
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devletinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanuni Esasi
Soru Açıklaması
8.
Örfi hukuk ve şer'i hukuk ile ilgili verilen hangi bilgi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kanunnameler onları koyan padişahın saltanat süreleriyle sınırlı değildir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "D" Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
10.
Akıl hastalığı, sarhoşluk ve kusurluluk, suçun unsurlarına ilişkin olan aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Manevi unsur
Soru Açıklaması
11.
Farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması yasağının kaldırıldığı AB uyum paketi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 3. Uyum Paketi
Soru Açıklaması
12.
İslam ceza hukukunda kasten adam öldürme suçunun cezası olan kısasta dahi mahkeme kararı olmaksızın maktulün yakınlarının fâile ceza verememesi, ceza verme yetkisinin mutlak olarak devlete ait olması anlamına gelen ilke hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İhkâk-ı hak yasağı
Soru Açıklaması
13.
I. Divan-ı Hümayun II. Kazasker Divanı III. Kadı Mahkemeleri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devletinde yargılama yetkisi olanlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı devletinde vakıflarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sadece erkekler vakıf kurabilir. Kadınların vakıf kurması mümkün değildir.
Soru Açıklaması
15.
Üretim ve sütçülük amacıyla yılın yarıdan fazlasında çayırda otlayan deve, sı­ğır, koyun ve keçi gibi dört ayaklı hayvanlara uygulanan vergilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Zekât-ı Sevâim
Soru Açıklaması
16.
Tanzimat fermanının ilanını takip eden ilk kanunlaştırma hareketi hangi hukuk alanında olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Ceza hukuku
Soru Açıklaması
17.
 • İcma
 • Sünnet
 • Kıyas
 • Kuran-ı Kerim
 • Önüne gelen bir uyuşmazlığı İslam hukuku kurallarına göre çözecek olan bir müctehid yukarıdaki kaynaklara hangi sıra ile bakmalıdır?
  Doğru Cevap: "D" IV, II, I, III
  Soru Açıklaması
  18.
  İslam hukukçularının içtihadlarıyla tespit ve tedvin ettikleri hükümlerin hepsine ne denir?
  Doğru Cevap: "A" Fıkh
  Soru Açıklaması
  19.
  Adli sicilden silinemeyecek suç kavramı hangi AB uyum paketi ile birlikte kaldırılmıştır?
  Doğru Cevap: "A" 4.
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi,  Rusların Osmanlı tebaası Ortodoksların din ve vicdan özgürlüklerinin ve kilisenin korunacağını taahhüt ettiği antlaşmadır?
  Doğru Cevap: "B" Küçük Kaynarca Antlaşması
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.