Hukuk Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
Cumhuriyet dönemi resepsiyonunun mimarı, dönemin adalet bakanı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Mahmut Esat Bozkurt 
Soru Açıklaması
2.
Islahat fermanında kabul edilen esasların temel amacı nedir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı tebaası arasında eşitlik sağlamak
Soru Açıklaması
3.
 • Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde hukuki zemine kavuşmuş bir uygulamadır.
 • Kardeş katlinin temel sebeplerinden biri eski Türklerdeki egemenlik anlayışıdır. 
 • Ekberiyet usulü ile bir anlamda kardeş katlinin önüne geçilmek istenmiştir. 
 • Kardeş katline ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  4.
  İslâm hukukunun teşekkül tarihinde en mühim devir aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
  Doğru Cevap: "C" Vahiy 
  Soru Açıklaması
  5.
  Osmanlı tarihinde, Müslüman olanlar ile olmayanların eşitliğine dikkat edilmesi gibi, hukuki alandaki bir çok reform hangi padişah döneminde gerçekleştirilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" II. Mahmut
  Soru Açıklaması
  6.
  Türklere ait bilinen en eski yazılı hukuk belgeleri hangi eski Türk devletinindir?
  Doğru Cevap: "A" Uygurlar
  Soru Açıklaması
  7.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde halktan toplanan şer'i vergilerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Avarız
  Soru Açıklaması
  8.
  Cumhuriyet dönemi resepsiyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
  Doğru Cevap: "C" Kanunların değiştirilmesi amacıyla kurulan komisyonlar etkili ve bağımsız çalışabildikleri için resepsiyon yapılabilmiştir. 
  Soru Açıklaması
  9.
  Eşlerden sadece kadının değil, kocanın da evlenme sırasında evli bulunmaması zorunluluğu hangi kanun kapsamında getirilmiştir?
  Doğru Cevap: "B" Medeni Kanun
  Soru Açıklaması
  10.
  Bir Müslümanın dinini alenen terk etmesine ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" İrtidat
  Soru Açıklaması
  11.
  Osmanlı padişahının tahta çıktıktan sonra başkentteki önde gelen yöneticilerin bağlılık bildirmesi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
  Doğru Cevap: "A" Biat
  Soru Açıklaması
  12.
  4721 sayılı Medenî Kanun'a ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
  Doğru Cevap: "D" 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
  Soru Açıklaması
  13.
  Padişah, kadıları tayin yetkisini hangi makam vasıtasıyla kullanmıştır?
  Doğru Cevap: "D" Kazasker
  Soru Açıklaması
  14.
  Kanun-ı Esasi hangi ülkelerin anayasalarına dayandırılarak oluşturulmuştur?
  Doğru Cevap: "E" Belçika ve Prusya
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi AB sürecinde çıkarılan ikinci uyum paketiyle değiştirilen kanunlardan birisidir?
  Doğru Cevap: "D" Devlet Memurları Kanununu
  Soru Açıklaması
  16.
  Roma Krallık Dönemi'nde savaşa ve barışa karar veren, şehrin idaresini ve güvenliğini sağlayan, suç işleyenlere ceza veren otorite kimdir?
  Doğru Cevap: "D" Kral
  Soru Açıklaması
  17.
  Osmanlı Devletinde padişahtan sonra gelen en yüksek görevli kimdir?
  Doğru Cevap: "A" Sadrazam
  Soru Açıklaması
  18.
  I-Durer’ül Hükkam-Fıkıh II-Behcetü’l-Fetava-Şer’iye sicili III-Kanun-ı cizye-i cinganeha-Fetva mecmuası Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "A" I
  Soru Açıklaması
  19.
  Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra kamu hukuku alanında ilk hazırlanan yasa aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Ceza Kanunnamesi 
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisinin üyeleri, her elli bin erkek nüfusa bir temsilci olmak üzere, dört yıl için, seçim yoluyla göreve getirilirdi?
  Doğru Cevap: "A" Heyet-i Âyân
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.