Hukuk Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü hangi Avrupa Birliği Uyum Paketi kapsamında ele alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Birinci Uyum Paketi
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı hukukunda zekât, haraç ve cizyeden oluşan vergiler hangi tür vergilerdir?
Doğru Cevap: "B" Şer'i vergiler
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti'nin ülkesiyle bölünmez bir bütün olduğu aşağıdaki yeniliklerden hangisinde birinci madde olarak esas alınmıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde resepsiyon yoluyla alınan kanunlar arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Dernekler Kanunu
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı ceza hukukunda Allah haklarını ihlal eden suçlar hangi kavramla adlandırılırdı?
Doğru Cevap: "A" Hakkullah
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi 2012 yılında yürürlüğe giren Borçlar Kanunu'nda yer alan değişikliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Yargılamanın kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik olarak ön inceleme kurumu getirilmiştir. 
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi insanlığın bilinen en eski yazılı hukuk kurallarıdır?
Doğru Cevap: "D" Urukagina Yasaları
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1926 tarihli Medeni Kanunu'nun getirdiği yeniliklerden birisidir?
Doğru Cevap: "E" Kadın-erkek ayrımı olmaksızın eşit mirasçılık benimsenmiştir.
Soru Açıklaması
9.
I. Şer'i hukuk ile kast edilen İslam hukuku kurallarıdır. II.  Örfi hukuk, Osmanlı padişahının koyduğu kanunlar şeklinde tanımlanabilir. III. Kaynağı Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin sünneti ve hukukçuların bu iki kaynağa dayanan yorumları olan örfi hukuk, hukukçuların bireysel yorumlarıyla oluşmuştur. Osmanlı hukuk yapısı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I - II
Soru Açıklaması
10.
1412 sayılı ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun temel kaynağını oluşturan kanun hangi ülkeden alınmıştır?
Doğru Cevap: "D" Almanya
Soru Açıklaması
11.
Tanzimat Fermanı kaç yılında ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1839
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hukuku ile ilgili bilgilerimizi edindiğimiz kaynaklardan değildir?
Doğru Cevap: "E" edebiyat yapıtları
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nun 1699’da Avusturya ile yaptığı antlaşmadır?
Doğru Cevap: "A" Karlofça Antlaşması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Kuranda 114 sure, 6236 ayet vardır
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, işi özgürlüğünün sadece kanun dışı cezalandırmalara karşı değil aynı zamanda tutuklamalar bakımından da korunması gerekliliğini getirmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1909 Anayasası
Soru Açıklaması
16.
Laiklik ilkesinin ilk kez resmen kabul edildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 1937
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki suçlardan hangisi, diğerlerinden farklı bir kategoride yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Rüşvet
Soru Açıklaması
18.
III. Selim’in reformları aşağıdaki isyanlardan hangisiyle son bulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Kabakçı Mustafa İsyanı
Soru Açıklaması
19.
I-Borçlar Hukuku II-Usul Hukuku III-Eşya Hukuku IV-Ticaret Hukuku V-Aile Hukuku Yukarıda sayılan alanlardan hangilerinde Osmanlı Devleti modernleşme döneminde resepsiyon yolu ile kanunlaştırma yapmamış İslam Hukukunu uygulamaya devam etmiştir?
Doğru Cevap: "D" I, III ve V
Soru Açıklaması
20.
Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının anayasal bir hak olarak tanındığı değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 2010 Değişikliği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.