İlk Müslüman Türk Devletleri
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Bilge Kadır Han’ın soy ağacı kimlere uzanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Afrâsyâb
Soru Açıklaması
2.
İdil Bulgarlarının İslamiyeti kabul etmesinde politik etkenler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi bir politik neden olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Müslüman çoğrafyasından gelen tüccarlar
Soru Açıklaması
3.
Türkler arasında İslamiyeti resmi din olarak kabul eden ilk devlet hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İdil Bulgar Devleti
Soru Açıklaması
4.
Karlukların dokuz boyundan birinin başkanı olan Tüksîn, aşağıdaki boylardan hangisinindir?
Doğru Cevap: "E" Çiğiller
Soru Açıklaması
5.
Bulgarların İslamiyet’i resmî din olarak kabul etmeleri hem dış politika, hem de iç politika ile bağlantılıydı. Aşağıdakilerden hangisi bu politik sebeplerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" İslamiyet'in kabulü ile Emevi halifesinin desteğini almış olmaları
Soru Açıklaması
6.
1230 yılında Ruslar ve İdil Bulgarları arasında imzalanan barış antlaşmasının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "A" Moğol birliklerinin yaklaşması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kroniklerinde Satuk Buğra Han’ın Müslüman olduğu tarih olarak kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" 913
Soru Açıklaması
8.
.......kelimesi yön belirten “kuzey” anlamının yanında olumlu ve olumsuz pek çok anlamı vardır. Hakanlıkta ise bu unvan “büyük, güçlü ve eski (köklü)” anlamında kullanılmıştır. Yukardaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Kara
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Araplar tarafından Maverâünnehr’de fethedilen ilk şehirlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Buhara 
Soru Açıklaması
10.
 İdil Bulgarlarının ve onların idaresindeki diğer kavimlerin zaten Müslüman oldukları anlaşıldığı ve "Bulgarlar arasında beş bin kadın ve erkekten müteşekkil Barancer diye tanınan büyük bir aile gördük. Hepsi de Müslüman olmuşlar ve namaz kılacak ahşap bir cami yapmışlardı...” ifadeleri kime aittir?
Doğru Cevap: "A" İbn Fazlan
Soru Açıklaması
11.
Türklerin İslama girişinin, pratikte “Türklerin İslam coğrafyasına girişi” ve İslamın yayılmasının “Türklerin yayılması” ile aynı anlamda olduğunu gösteren en önemli ilk hadise aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mâverâünnehr fethi
Soru Açıklaması
12.
Mısır ve Suriye’de hüküm süren Tuluni devleti kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 868
Soru Açıklaması
13.
Bazı araştırmacılara göre Menglig Tegin ile aynı kişi olduğu ileri sürülen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilge Kadir Han
Soru Açıklaması
14.
Hangi yüzyılın başında İdil Bulgarlar İslamiyeti resmi din olarak kabul etmişlerdir?
Doğru Cevap: "E" X.
Soru Açıklaması
15.
Muhtemelen Türk ordularıyla karşı karşıya gelecek Müslüman askerlerin kayıplar vermesinden endişe ederek “Keşke Horasan’a ordu göndermeseydim, keşke Horasan ile aramızda ateşten bir deniz olsaydı” diyen halife kimdir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
16.
Kırım ve İdil Bulgarlarının topraklarında kurulan Moğol devleti hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Altın Orda Hanlığı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi İslamiyet’in İdil bölgesinde yayılması sürecine katkı sağlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Abbasi halifesinin İdil Bulgarları Devleti’ne bir  elçilik heyeti göndermesi  
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Rus kroniklerine göre Rusların İdil Bulgarlardan satın aldığı üründür?
Doğru Cevap: "C" Hububat
Soru Açıklaması
19.
I. Başkanlarına Tuksîn de denilmektedir. II. Bir dönem Kıpçaklar tarafından esir edilmişlerdir. III. Kuyas'ta bulunan bir Türk oymağı oldukları için Tuhsî Çiğil de denmektedir. IV. Hakkında hakanlığı kuran veya temsil eden boy olabileceğine dair tezler ortaya konmaktadır. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri Karahanlıların kuruluşunda yer alan boylardan Çiğillere aittir?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
20.
I. Emevîler’in başlangıçtan beri takip ettiği politika II. Arap Müslüman ahaliden Müslüman oldukları halde cizye alınmaya devam edilmesi III. Arap süvarilerinden daha az maaş ödendiğini görmeleri IV. Ganimetten de daha az pay verildiğini görmeleri Yukarıdakilerden hangi/ hangileri İslamiyet'in yayılmasını engelleyen sebeplerdendir?
Doğru Cevap: "B" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.