İlk Müslüman Türk Devletleri
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türkleri İslam dinini kabule sevkeden sebeplerden biri olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Kılıç zoruyla yapılan baskılar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinin saldırısı sonucunda İdil Bulgar Devleti yıkılmış ve yerine Altın Orda devleti kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Moğollar
Soru Açıklaması
3.
Araplar ve Türklerin Çinlilere karşı kazandıkları ve Türklerin Müslümanlaşmasında önemli bir yeri olan Talas Savaşı hangi yılda olmuştur?
Doğru Cevap: "A" 751
Soru Açıklaması
4.
Selçuklular’ın Gazneliler karşısında kazandığı Dandanakan zaferi sonucunda Türk-Arap ilişkilerinin hangi dönemi başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Hakimiyet
Soru Açıklaması
5.
İdil Bulgar hükümdarlığında kendi beyliğini muhafaza etmiş beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Suvar
Soru Açıklaması
6.
Türk Hakanlığı ve Abbâsî ilişkilerinin başlangıcı olarak kabul edilen, Türk Hakanlığı hükümdarı Buğra Han Harun’un tek taraflı olarak Abbâsî halifesi et-Tâî Lillah’ı tanıdığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 991
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Bulgarların Hazar devletine olan bağlılıklarının zayıf olduğunu gösteren bir bilgidir?
Doğru Cevap: "D" Bulgarların İslamiyet’i kabul etmesi  
Soru Açıklaması
8.
Samanilere mağlup olarak Kaşgara çekilmek durumunda kalan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karahanlılar.
Soru Açıklaması
9.
Mısır ve Suriye’de hüküm süren Tulunî Devleti’nin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ahmed
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, Bilge Kadır Han zamanında Türk beldelerinden ilk Müslüman olan şehirdir?
Doğru Cevap: "A" Şâş
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Batı Türk Hakanlığı'nın kuruluş tarihidir?
Doğru Cevap: "B" 1041
Soru Açıklaması
12.
Son Emevî halifesi II. Mervân ile ilk Abbâsî halifesi Seffâh’ın amcası Abdullah b. Ali arasında 750 yılında cereyan eden Büyük Zap Suyu Savaşı’nda Abbâsî ordusunun karargâhında önemli hizmetlerde bulunmuş olan Türk asıllı komutan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muhammed b. Sûl
Soru Açıklaması
13.
 • Ali Tegin’in Mâverâünnehr’den uzaklaştırılması ve buranın oğlu “Yığan Tegin” Muhammed’e verilmesi
 • Bütün ülkeye sahip olmak için Balasagun’da tahta oturmuş olan kardeşi Hakan Togan Han Muhammed ile arasındaki taht mücadelesinde kendisine yardım etmesi
 • Mâverâünnehr ve Türkistân’da gittikçe güçleri ve nüfusları artan, aynı zamanda Ali Tegin’in müttefiki olan Selçuk Oğullarına bağlı Türkmenlerin Ceyhun’un batısına, Horasan’a nakledilmeleri ve Türk Hakanlığı ülkesinden çıkarılması1025 yılında Semerkand önlerinde yapılan buluşmada Kadir Han Yusuf'un Sultan Mahmud'tan yardımını istediği konular yukarıdakilerden hangisi veya hangileridir?
 • Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  14.
  İdil Bulgarları hangi gelişmeden sonra müstakil bir devlet haline gelmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Hazarların Peçenek, Kıpçak ve Rusların saldırılarıyla zayıflaması ve Hazar Kağanlığı’nın yıkılması  
  Soru Açıklaması
  15.
  Döneminde çağdaşı Samanî emiri İsmail b. Ahmet ile siyasi ilişkiler içinde olan Türk Hakanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Oğulcak Kadır Han
  Soru Açıklaması
  16.
  Türklerde hakandan sonra gelen ve ülkenin bir bölümünü yöneten anlamında kullanılan unvan aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Yabgu
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi tarihçilerin yapay olarak verdikleri Karahanlılar Devletine verilen bir başka yapay addır?
  Doğru Cevap: "C" Buğra Hanlar
  Soru Açıklaması
  18.
  Hakanlığın kuruluşunda yer alan Türk boyları ile ilgili aşağıda verilen bilgiler boyların özelliklerine göre gruplandırıldığında hangi bilgi açıkta kalmaktadır?
  Doğru Cevap: "E" Karluklar bu boyun ana yaşam sahasında kurulmuştur.
  Soru Açıklaması
  19.
  Satuk Buğra Han ne zaman vefat etmiştir?
  Doğru Cevap: "C" 955
  Soru Açıklaması
  20.
  Karahanlılar Devleti’nin bilinen ilk hakanı olan Bilge Kadır Han’ın soy ağacının uzandığı Farsça ‘’Afrâsyâb’’ sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Alp Er Tunga
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.