İlk Müslüman Türk Devletleri
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Hakanlığı tarafından kullanılan paralar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Mecidiye
Soru Açıklaması
2.
Karahanlılarda sarayda hakan ve vezirden sonra en önemli mensup kimdir?
Doğru Cevap: "A" Uluğ hacip
Soru Açıklaması
3.
Türkler’le Müslüman Araplar arasında VII. yüzyılın ortalarına doğru başlayan ve XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam eden ilişkileri mücadele, hizmet ve hakimiyet dönemi şeklinde üç bölümde incelemek mümkündür. Bu doğrultuda aşağıdakilerden hangisinin iktidarında Arapların gerçekleştirdiği fetihlerle Mücadele dönemi başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisinde Gaznelilerin kuruluş dönemi yöneticilerinin saltanata geçişleri kronolojik sıraya uygundur?
Doğru Cevap: "B" Alptegin - İshak İbrahim - Bilgetegin - Böritegin - Sebüktegin
Soru Açıklaması
5.
Karahanlılarda merkez teşkilatının ve bürokrasinin başı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Yuğruş
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Hakanlığı ordusunu oluştıran yapılardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Devşirmeler
Soru Açıklaması
7.
Sultan Mesud Hindistan’daki ilk seferini nereye gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Hansi Kalesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sarayda görevli kapucabaşının görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gelip giden elçileri ağırlamak
Soru Açıklaması
9.
Kutadgu Bilig’de vezirin oğlunun temsil ettiği kavram nedir? 
Doğru Cevap: "A" Akıl
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılarda orduyu oluşturan dört ana unsurdan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Hashaşiler
Soru Açıklaması
11.
Mısır ve Suriye’de hüküm süren Tulunî Devleti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ahmed
Soru Açıklaması
12.
Doğu Türk Hakanlığının son Hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Arslan Han Muhammed
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Batı Türk Hakanlığı’nın ha-kanı Tamgaç Han Hızır döneminin önemli özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" Ülkede huzur ve istikrarın hüküm sürmesi
Soru Açıklaması
14.
Gazneliler’in ortaya çıktığı dönemde Cürcân ve Taberistân’a aşağıda belirtilenlerden devletlerden hangisi hakim bulunuyordu?
Doğru Cevap: "E" Ziyariler
Soru Açıklaması
15.
Selçukluların Gazneliler karşısındaki ilk başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nesa^ Savaşı
Soru Açıklaması
16.
Bir sarayın inşası ile bizzat meşgul olurken, işçilerine “Mimarın ömrü uzun olur.” diyerek onların yaptıkları işin sağlam ve uzun olması gerektiğini vurgulayan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tamgaç Han İbrahim
Soru Açıklaması
17.
Genellkle zengin Müslüman tüccarların sınır boylarında ve bozkırlarda yaptırdıkları, hem gazilerin sığınağı, hem de İslam davetçilerinin karargâhı olarak kullanılan mekâna ne isim verilir?
Doğru Cevap: "B" Ribat
Soru Açıklaması
18.
Makedonyalı İskender'in (M.Ö. 336-323) büyük ölçüde Kıbrıs ile Mısır’dan getirtip Pencab ile Hayber geçitlerinden Ceyhun’un membaına kadar uzanan sahaya yerleştirdiği ahalisi, onun ölümünden sonra Unutulmuş İmparatorluk olarak da bilinen hangi devleti kurmuşlardır?
Doğru Cevap: "B" Baktrian Helenleri (Greko Baktria
Soru Açıklaması
19.
Gazneli hükümdarı Sebüktegin’in bizzat yazmış olduğu ahlak kitabının ismi nedir?
Doğru Cevap: "C" Pend-nâme
Soru Açıklaması
20.
Sultan Mesud Altıntaş’a yazdığı mektupta aşağıdakilerden hangisini bildirmiştir?
Doğru Cevap: "A" Karahanlılar ile anlaşma düşüncesini
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.