İslam Tarihi ve Medeniyeti 1
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Ebû Talib
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in gayretleriyle Medine'de ikamet eden insanların haklarını ve kamu düzenini korumak için oluşturulmuş ve bir insan hakları beyannamesi konumunda olan Medine Vesikası’nın kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "C" Kavmiyet kavramı daha da güçlenecektir
Soru Açıklaması
3.
Hangisi namaz vakitlerinin bildirilmesi için yapılan tekliflerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Davul çalınması
Soru Açıklaması
4.
Hz. Ebubekir'in babası kimdir?
Doğru Cevap: "C" Ebû Kuhâfe
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamberin fiziki özelliklerini anlatan edebi eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hilye
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin ticari bir merkez olarak yükselişinde kuvvetli bir etkendir?
Doğru Cevap: "A" Deniz taşımacılığındaki sorunlar nedeniyle ticaretin karayoluna kayması
Soru Açıklaması
7.
Birinci Akabe Biatı kaç yılında olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 621 yılında
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ömer döneminde yapılan iktisadî düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fethedilen topraklardaki verimli arazilerin yalnızca Müslümanlar arasında paylaştırılması
Soru Açıklaması
9.
Eylül 642'de Bizans'dan İskenderiye'yi alan ve 3 yılda Mısır'ın fethini tamamlayarak 'Mısır Fatihi' unvanını alan kumandan kimdir? 
Doğru Cevap: "C" Amr b. As 
Soru Açıklaması
10.
Mekke Hz. Peygamber ve Müslümanlar tarafından kaç yılında fethedilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 630
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin bölümlerinden Hz. Peygamberin kabriyle minberi arasında kalan ve “tertemiz bahçe” anlamına gelen bölümüdür?
Doğru Cevap: "B" Ravza-ı Mutahhara
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Ömer Dönemi’nde gerçekleşen savaşlar kronolojik sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Köprü - Kadisiye - Celula - Nihavend
Soru Açıklaması
13.
Fetihlerin öncelikli amacı nedir?
Doğru Cevap: "D" Kalbi ve aklı İslam gerçeğine açmak.
Soru Açıklaması
14.
I. SahîfeII. KitâbIII. MüvâdeaIV. HaremeynYukarıdakilerden hangileri Medine vesikasının ilk dönem kaynaklarında yer alan adlarındandır?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.
Hz.Muhammed yanına kimi alarak Sakîf kabilesinin yaşadığı Tâif’e gitmiştir?
Doğru Cevap: "C" Zeyd b. Hârise
Soru Açıklaması
16.
“Emîrü’l-mü’minîn” tabiri İslam tarihinde ilk defa kim için kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
17.
İlk defa Kusay tarafından oluşturulan Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüşüp karara bağladığı toplantı yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dârünnedve
Soru Açıklaması
18.
Bedir Gazvesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Bütün ganimetler Hz. Muhammed’e verildi.
Soru Açıklaması
19.
Zeyd b. Harise ve Cafer b. Ebu Talib gibi önemli sahabelerin şehit düştükleri savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mûte Savaşı
Soru Açıklaması
20.
Kâbe’deki resimlerin imha edilmesi kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.