İslam Tarihi ve Medeniyeti 2
Deneme Final Sınavı 1
1.
Emevi devletinin yıkılmasından sonra Abdurrahman b. Muaviye 756 yılında kurduğu devlet hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Endülüs
Soru Açıklaması
2.
1516 yılnda Halep yakınlarında Osmanlıların Mmlükleri yendikleri meydan muharebesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mercidabık Savaşı
Soru Açıklaması
3.
Askerî iktâ sistemini aşağıdakilerden hangisi başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Büveyhîler
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki camilerden hangisi Şam'da Velid b. Abdülmelik tarafından H. 83 yılında inşa edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Emeviyye Cami
Soru Açıklaması
5.
Beytü’l-Hikme aşağıdakilerden hangisi döneminde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Abbasi^ler
Soru Açıklaması
6.
Hz. Hasan'ın Müslümanlar arasında yeni bir savaşın çıkmaması ve mevcut siyasi ortamın iktidarının devamı için uygun olmadığını düşünerek halifelikten çekildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 661
Soru Açıklaması
7.
Halifelerin şahıslarına ait mallara ne ad verilmekteydi?
Doğru Cevap: "A" beytülmal-i hassa 
Soru Açıklaması
8.
Ortaçağda kılıç yapımıyla ünlü olan millet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Türkler
Soru Açıklaması
9.
Emeviler döneminde posta ve istihbarat işleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmüştür?
Doğru Cevap: "C" Dîvânü’l-berîd
Soru Açıklaması
10.
Abbasi ordusunda kimin döneminde Türk nüfuzu en yüksek seviyeye ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "E" Mu’tasım-Billâh
Soru Açıklaması
11.
Ortaçağda askerlik işleriyle ilgilenen divan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dîvanü'l-ceyş
Soru Açıklaması
12.
Abbâsîler döneminde Türk nüfuzunun halife tayin edebilecek düzeye ulaşması aşağıdakilerden hangisinin ölümü üzerine olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Vâsık-Billâh
Soru Açıklaması
13.
Saraylarda bizzat halifenin huzurunda gerçekleştirilen ilmi ve fikri tartışma toplantıları kim tarafından başlatılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Muaviye b. Ebu Süfyan
Soru Açıklaması
14.
Tuğrul Bey'in Bağdat’a gelerek Büveyhî hâkimiyetine son vermesi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1055
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi ilmi tedkik ve araştırmalara tahsis edilen İslam dünyasının ilk üniversitesi olarak kabul edilen camidir?
Doğru Cevap: "D" el-Ezher Camii
Soru Açıklaması
16.
Hz. Peygamberden sonra ilk olarak kim için halife ünvanı kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ebubekir
Soru Açıklaması
17.
Bizans’ın Doğu Akdeniz’deki hâkimiyetini  sona erdiren ve Müslümanların ilk büyük deniz zaferi olup  Müslümanlara İstanbul yolunu açan deniz savaşı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zâtü’s-savârî,
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi her biri özel stratejik amaçları olan seriyyelerin sebep ve sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" İslam’a davet etmek ve putları yıkmak
Soru Açıklaması
19.
Hz. Peygamber döneminde bayram namazlarının kılındığı geniş araziye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Musalla
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki halifelerden hangisi şura yoluyla seçilen ilk halifedir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Osman
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.