Osmanlı Diplomasisi
Deneme Final Sınavı 3
1.
1878-1918 dönemi dışişleri teşkilatında ülke dışı yazışmalar aşağıdaki yapılardan hangisi tarafından yerine getirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Tahrirât-ı Hâriciye
Soru Açıklaması
2.
II. Mahmud döneminde İstanbul'da hangi devletin diplomatik temsilcisi bulunmamaktaydı?
Doğru Cevap: "C" Mısır
Soru Açıklaması
3.
Osmanlılar 1792’den beri izlemeye çalıştığı denge ve tarafsızlık politikasıyla savaşa katılmama durumunu terk etmek zorunda kaldı. Kendi inisiyatifi dışında gelişen gelişmeler karşısında Osmanlı Devleti, hangi ülkeye karşı Rusya ve İngiltere ile ittifak antlaşması imzalamıştır?
Doğru Cevap: "B" Fransa 
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti'nin sonunu hangi savaş getirmiştir?
Doğru Cevap: "E" I. Dünya Savaşı
Soru Açıklaması
5.
11-23 Aralık 1876 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan "Tersane Konferansı'na" aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır
Doğru Cevap: "A" Yunanistan
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın dağılma döneminde kazandığı en parlak askeri zafer olmasına rağmen  ardından istediği sonucu elde edemediği savaş olarak değerlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı- Yunan Harbi
Soru Açıklaması
7.
Ebubekir Ratip Efendi Avrupa ülkeleri hakkında bilgi almak için hangi şehre elçi olarak gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Viyana
Soru Açıklaması
8.
II. Mahmud, Avrupa başkentlerinde ikamet elçiliklerinin faaliyetlerinin artmasıyla, içerideki ve dışarıdaki icraatlarda daha etkin olabilmeleri amacıyla, hangi yılda Reissülküttablık makamını Hariciye Nezareti'ne çevirdi?
Doğru Cevap: "D" 1836
Soru Açıklaması
9.
Hangisinden sonra Osmanlı yöneticileri statükocu ve barışçı politikaları daha belirgin bir biçimde benimsemeye başlamışlardır?  
Doğru Cevap: "A" Pasarofça  
Soru Açıklaması
10.
Damat İbrahim Paşa tarafından Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip ederek bunları birer rapor olarak sunmak üzere 1720 yılında Paris'e gönderilen elçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi
Soru Açıklaması
11.
Gerek tarihi, kültür ve gerekse nüfus olarak takriben 1000 yıllık Müslüman Türk toprağı olan aşağıdakilerden hangisinin Rusların eline geçmesi Osmanlı tarihinin önemli kırılma noktalarından birini teşkil etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kırım
Soru Açıklaması
12.
I. Fetihçi siyaset uygulaması  II. Dil ve kültür dayatması Iktisadi yapı tarım olması III. Çeşitli şehir devletlere sahip olma IV. Açık ve çok yanlı diplomasi temasları  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Roma imparatorluğu'nda diplomasinin az ilerlemesinin nedeni olarak görülmektedir?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1739 yılında Avusturya ve Rusya ile imzaladığı Belgrad Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Prusya ve Fransa arasında gizli bir ittifak kurulmuştur.
Soru Açıklaması
14.
Edirne Protokolü hangi tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 27 Ocak 1698
Soru Açıklaması
15.
II. Viyana kuşatması hangi yıl yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1683
Soru Açıklaması
16.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Ayastefanos ateşkes ve barış antlaşmasının bütün maddelerinin gözden geçirilmesini ve bir kongrenin yapılmasını 6 Mart 1878'de resmi olarak gündeme getiren ve bundan dolayı Rusya'nın çatışmak istemediği iki ülke aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Avusturya-İngiltere
Soru Açıklaması
17.
İran'la yapılan Kasr-ı Şirin Antlaşması hangi yıl imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1639
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı İmparatorluğu'nun modern anlamda ittifak kurduğu ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Prusya
Soru Açıklaması
19.
1841’den itibaren Mısır Vâlisi karşılığı olarak kullanılan tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hidiv
Soru Açıklaması
20.
…………….., Avrupa’ya gönderilen ilk Osmanlı ikamet elçileri içinde, Avrupa medeniyeti hakkında en olumsuz görüşlere sahip olup, gönderdiği raporlarda genelde Avrupa medeniyetini sürekli biçimde eleştirmiştir. Verilen boşluğa seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Mehmet Said Halet Efendi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.