Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı
Deneme Final Sınavı 5
1.
Klasik dönemde yani Evkaf Nezaretinin kurulmasından önce sultanlar tarafından kurulan vakıfları yönetenler kimlerdir?
Doğru Cevap: "A" Nazır ve Mütevelli
Soru Açıklaması
2.
Nashatu’s Selatin Eseri kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Mustafa Ali
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi vakfeden kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vakıf yapan kişi evli ve ailesinin geçimini sağlayacak düzeyde varlıklı olmalıdır
Soru Açıklaması
4.
XV. yüzyıldan XVII. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı devletinin en önemli yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Divân-I Hümâyun
Soru Açıklaması
5.
I. Nüfus Artışı ve işsizlik II. Ateşli Silahların Üstünlük Kazanması III. Amerikan Gümüşünün Etkisi ve Fiyat Yükselmeleri IV. Ticaret Yolları Mücadelesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı'da ortaya çıkan dönüşümün ekonomik nedenleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
6.
Mali sistem açısından önemli bir değişim de 1768-74 Osmanlı-Rus savaşının yol açtığı masrafların baskısıyla mukataaların ömür boyu satılmaları yerine yıllık kârlarının esham (hisse senedi) çıkarılarak satılmasıdır. İlk kez 1775’de kârı yüksek görünen ........................ Tütün Gümrüğünde denenen sistem, geliri başlangıçtaki tahminin altına düşen mukataalarda ödeme güçlüklerinin ortaya çıkması yüzünden beklenen sonucu vermeyecektir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" İstanbul
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Koçibey’in ideal devlet düzeninde olması gerekenler hususlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Atamalarda beylerbeyleri ve sancakbeylerinin önerilerinin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi aynıyla intifâ olunan vakıflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Arazi
Soru Açıklaması
9.
Muhtemelen II. Osman’a (1618­22) sunulmuş olan Kita^b-­ı Müsteta^b’a göre savaşları kaybetmenin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İki ocağın (kul ta^ifesi ve timarlıların) bozulması
Soru Açıklaması
10.
Hangi padişah döneminde Girit’in fethi girişimi fetih siyasetine örnektir?
Doğru Cevap: "E" Sultan İbrahim
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı'da vakıf kuran ilk sultan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Orhan Bey
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Padişahlarından  ilk defa vakıf kuran  sultan  hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Orhan Bey
Soru Açıklaması
13.
Taşra yöneticilerinin gittikleri yerlerde halktan aldıkları nal-baha, yem-baha, zahirebaha, devir-baha vb. adlarla topladıkları, adâletnâmelerde bid’at olarak nitelenen olağan dışı vergilerin genel adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Tekâlif-i flakka
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da hem ilmiye hem de adliye teşkilatı kapsamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Kadıasker
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki hazinelerden hangisi II. Mahmud döneminde oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Mansure hazinesi
Soru Açıklaması
16.
Usulü’l­-hikem fi^ Nizami’l­-a^lem yazarı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hasan Ka^fi^
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından hangisi döneminde tahta geçen hanedan mensubunun diğer kardeşlerini veya varsa amca ve amcaçocuklarını katlettirilmesi yani “kardeş katli” uygulaması başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Fatih Sultan Mehmed
Soru Açıklaması
18.
Hangisi timarlara ait özellikler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Sipahilerin timarları içerisindeki defterde yazılı olan veya olmayan çeşitli gelirleri tam bir muhtariyetle tasarruf edebilmesi söz konusudur.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi melikü’l-ümerâ’nın diğer adıdır?
Doğru Cevap: "D" Beylerbeyi
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı'da vakıf işlerini idare etmek üzere tayin edilen kişi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Mütevellî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.