Osmanlı Tarihi (1299-1566)
Deneme Final Sınavı 2
1.
Osmanlı Devleti ‘nde tahta çıkan yeni hükümdar tarafından askerlere verilen ücret veya hediyeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Cülus Bahşişi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi I. Süleyman devrinde Anadolu'da yaşayan Türkmen topluluklarının tahrir sistemine tepki göstermelerinin sebeplerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Türkmen kitlelerin Şiî temayülleri 
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden daha sonra gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "C" İslam Dünyasının liderliği
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Beyliği'nin Rumeli yakasına geçiş olayını başlatan gelişme doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Karesioğulları Beyliği'nin Osmanoğlu Beyliği hakimiyetine girmesi
Soru Açıklaması
5.
Hangi zaferin sonucunda bütün Akdeniz’de Osmanlı üstünlüğü başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Preveze Deniz Zaferi
Soru Açıklaması
6.
Tahta çıkan yeni hükümdar tarafından askerlerle memurlara verilen paralar için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cülus
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezid devrinin genel özelliklerinden biri değildir
Doğru Cevap: "C" Uzun ve kazançlı süren savaşlar ve seferler
Soru Açıklaması
8.
I. Saltanatı 1512-1520 yılları arasındadır. II. Bu dönemde Osmanlılar en önemli Dünya ticaret güzergahına sahip oldular III. Safevi tehdidi püskürtülmüştür. Yavuz Sultan Selim ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kanunî Sultan Süleyman döneminde, yaşanan iç gelişmelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Dukadıroğulları Beyliğine son verilmesi
Soru Açıklaması
10.
I. Selim’in veziriazam Koca Mustafa Paşa’yı idam ettirmesinin nedeni nedir?
Doğru Cevap: "B" Şehzade Ahmed’le yazışması
Soru Açıklaması
11.
Fransa ve Osmanlı arasındaki ilk ortak askeri harekat hangi sefer sırasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Korfu Seferi
Soru Açıklaması
12.
Yavuz Sultan Selim’in tahta oturmasından sonra Şehzade Süleyman hangisine sancak beyi olarak gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Manisa
Soru Açıklaması
13.
Bayezid’in bizzat fethettiği ilk yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kili
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Memlük arasında gerçekleşen sıcak çatışmayla sonuçlanan gelişmelerin ana sebebidir?
Doğru Cevap: "E" Gavri’nin kalabalık ordusuyla Halep’e inmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar ile Safeviler arasında ilk barış anlaşması olan Amasya anlaşmasının ( 1 Haziran 1555)  sonuçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Şah Tahmasb'a, Ahlat, Erciş, Baygiri gibi yerler verildi.
Soru Açıklaması
16.
1 Aralık 1521’de I.Süleyman’dan aldıkları ahidnâme ile ticarî imtiyazlarını sürdürmeye devam edeceklerini garanti altına alan ve Rodos’un Osmanlı tehdidine karşı yardım talebine sessiz kalan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Venedik
Soru Açıklaması
17.
I.Süleyman tahta çıktıktan sonra ilk olarak bazı uygulamalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Abbasi halifesinin İstanbul’da kalmasına  müsade etti
Soru Açıklaması
18.
Şah İsmail’in Akkoyunlu Elvend Mirza’yı yenerek yeni kurduğu devletinin merkezi olarak belirlediği şehir aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Tebriz
Soru Açıklaması
19.
Yenişehir Ovası’nda II. Bayezid’e mağlup olan Şehzade Cem, aşağıdaki devletlerden hangisine sığınmıştır? 
Doğru Cevap: "D" Memlük Sultanlığı  
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi 1533 yılında Safevilere karşı düzenlenen Doğu Seferi' nin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı'dan İran'a pamuk girişi yasaklanmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.