Osmanlı Tarihi (1566-1789)
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Zitvatorok Antlaşması’nın Avusturya adına getirdiği en önemli yeni kazanım aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Avusturya hükümdarlarının kayser ünvanı ile anılarak padişahla denk tutulmaları.
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti, Kıbrıs Adası'nı Türkleştirmek için hangisini yapmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Venedikliler zamanında alınan vergiler iki katına çıkarıldı
Soru Açıklaması
3.
IV. Murad'ın devletin otoritesini mutlak şekilde ele geçirmek noktasında ilk faaliyeti olarak ele alınan olay aşağıdakilerden hangisinin idamıyla gerçekleşmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Topal Receb Paşa
Soru Açıklaması
4.
Fethedilmesiyle 25 yıl süren Girit kuşatması’nın tamamlanmasını sağlayan kalenin adı ve dönemin sadrazamı hangi şıkta doğru olarak eşleştirilmiştir? (Sadrazam, Kale)
Doğru Cevap: "B" Fazıl Ahmed Paşa, Kandiye
Soru Açıklaması
5.
17. Yüzyılda aklî ilimlerin tahsiline karşı çıkan, bidat saydıkları bir çok adeti haram sayan, selefiyeci dinî anlayışa sahip kimselere verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kadızadeliler
Soru Açıklaması
6.
I. Küçük Mehmed önemli bir rol oynamıştır. II. Yeniçeriler yardıma gelmemiştir. III. Mocegino seferde başarılı olamamıştır. Yukarıdakilerden hangileri, Venedik askerlerinin Çanakkale'ye saldırması ile ilgili doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Abaza Mehmed Paşa İsyanı'na katılan devlet adamları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Trablusşam Valisi Seyfoğlu Yusuf Paşa- Maraş Beylerbeyi Kalavun Yusuf Paşa
Soru Açıklaması
8.
Mere Hüseyin Paşa veziriazamlığa getirildikten sonra devlet otoritesini tekrar tesis etmek için hangisini yapmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Davud Paşa’yı öldürttü
Soru Açıklaması
9.
Kanuni döneminde aşağıdaki hangi şehzadenin isyan etmesi sebebiyle sancaklara sadece padişahın büyük oğlu gönderilmeye başlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Şehzade Bayezid
Soru Açıklaması
10.
Çanakkale Boğazı’ndaki Venedik ablukasını kaldırmak için başlatılan seferin ilk etapta başarısızlıkla sonuçlanmasının başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeniçerilerin yardıma gelmemesi
Soru Açıklaması
11.
Abaza Mehmed Paşa'nın isyanında kendisini 'sahib-i huruç' ve 'müeyyed min indillah' olduğuna inandıran devlet adamı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sarıbabazade Abdürrahim
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı donanmasının büyük kısmının yok olduğu, İstanbul’un fethinden sonra bir türlü durdurulamayan Osmanlı imparatorluğunun yenilmezlik efsanesinin sonu olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnebahtı savaşı
Soru Açıklaması
13.
Kanuni döneminde kuşatılıp alınamayan Eğri Kalesi hangi padişah zamanında alınmıştır?
Doğru Cevap: "D" III. Mehmed
Soru Açıklaması
14.
İsyan eden kapıkullarının talepleri üzerine, IV. Murad’ın kardeşlerini öldürmeyeceğine dair kefil olan şahıslar kimlerdir?
Doğru Cevap: "D" Receb Paşa-Şeyhülisla^m Ahiza^de Hüseyin
Soru Açıklaması
15.
I. Hotin geri alındı. II. Bucaş Anlaşması'daki vergi maddesi kaldırıldı. III. Osmanlılar'ın Podolya üzerindeki hakimiyeti Lehistan tarafından tanındı. Yukarıdakilerden hangileri Kamaniçe'nin fethinin sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı İmparatorluğu, Ferhad Paşa Antlaşması (1590) ile İran’dan aldığı bölgelerin büyük kısmını hangi antlaşma ile iade etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Nasuh Paşa Antlaşması
Soru Açıklaması
17.
Osmanlılar tımarlı sipahilerin silah ve çarpışma şekilleri açısından savaşa uygun olmadıklarını hangi devletle yaptıkları savaşlar sırasında fark etmeye başlamışlardır?
Doğru Cevap: "E" Avusturya
Soru Açıklaması
18.
I. Mustafa’nın tahttan indirilmesinin sebepleri arasında en geçerli olanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Padişahın akıl sağlığının yerinde olmaması.
Soru Açıklaması
19.
- “Köprülü Mehmed Paşa, 1656’da sadrazam olunca ilk işinin bozulan devlet otoritesini yeniden tesis etmek olduğunu biliyordu. Köprülü, devlet otoritesini tesis etmeye çalışırken, IV. Murad devrinden itibaren İstanbul’da büyük bir güç hâline gelen ……………. onun sadrazamlığının ilk günlerinde aleyhtarlarını sindirmek ve devlet yönetiminde söz sahibi olmak için harekete geçtiler. ……………. yeni sadrazamdan şunları istiyorlardı: İstanbul’daki bütün tekkeleri yıkıp, buraların şeyh ve dervişlerine imanlarını tazelemelerini teklif etmek ve kabul etmeyenleri öldürmek; padişahın huzuruna çıkarak, Peygamber’den sonra ortaya çıkmış bütün bid’atların kaldırılmasını istemek; Padişahların ve ailelerinin yaptırdığı, selâtin camilerinin minarelerinin biri dışındakileri yıkmak. Soru: Metinde boş bırakılan iki yere metnin anlamına ve tarihlendirmeye dayalı olarak aşağıdaki isimlerden hangisi koyabiliriz?
Doğru Cevap: "A" Kadızâdeliler
Soru Açıklaması
20.
I. 80 yaşındaydı. II. Turhan Sultan'ın son umuduydu. III. Kariyeri başarılarla doluydu. Yukarıdakilerden hangileri Köprülü Mehmed Paşa ile ilgili doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.