Osmanlı Tarihi (1789-1876)
Deneme Ara Sınavı 2
1.
 • III. Selim yanlış yönderilip Nizamı-ı Cedid programı devreye sokulması
 • Islahat girişiminin halkı fakirleştirmesi
 • Hristiyan devlet yöntemlerinin Osmanlı'da da uygulama amacı güdülmesi
 • Yukarıdakilerden hangisi Kabakçı Mustafa İsyanı'na karışanların ulemaya hazırlattıkları hüccetin içeriğidir?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  2.
  III. Selim’in başlattığı reform çabaları için gerekli olan maddi kaynağın sağlanması amacıyla oluşturulan hazinenin adı nedir?
  Doğru Cevap: "B" İrad-ı Cedid
  Soru Açıklaması
  3.
  I. Küçük Kaynarca Antlaşmasının imzalanması II.Kırım’ın kaybedilmesi III. Özi Kalesinin kaybedilmesi  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri I. Abdülhamid döneminde meydana gelmiştir?
  Doğru Cevap: "E" I,II,III
  Soru Açıklaması
  4.
  10807’de Kabakçı Mustafa’nın başlattığı isyan sonucunda tahttan indirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" III. Selim
  Soru Açıklaması
  5.
  İttifak antlaşmalarının imzalanmasından sonra ilk olarak Rus ve Osmanlı donanması Venediklilerden Fransızların eline geçmiş olan kaleleri de ele geçirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kalelerden biridir?
  Doğru Cevap: "E" Preveze
  Soru Açıklaması
  6.
  II. Mahmud’un Yeniçeri isyanlarını bastırarak yayınladığı fermanla Yeniçeri Ocağı’nın tamamen ortadan kaldırıldığını açıklaması Osmanlı tarihinde ne olarak adlandırılmaktadır?
  Doğru Cevap: "C" Vak’a-i Hayriye
  Soru Açıklaması
  7.
  Aşağıdakilerden hangisi Akkerman Sözleşmesi için söylenemez?
  Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti Rusların Kafkasya, Gürcistan ve İran’dan aldığı Nahçivan ve Erivan’daki varlığını kabul edecekti.
  Soru Açıklaması
  8.
  Devletten bağımsız hareket etmeye, İngiliz ve Fransızlarla merkeze danışmadan anlaşmalar yapmaya kalkışması zamanla “fermanlı” ilân edilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Tepedelenli Ali Paşa
  Soru Açıklaması
  9.
  1821-1830 yılları arasında yapılan ıslahatlara aşağıdakilerden hangisi bir örnek sayılabilir?
  Doğru Cevap: "A" Tercüme odasının kurulması.
  Soru Açıklaması
  10.
  I. 30 Ağustos 1780’de Muhadiye’de Osmanlı Ordusunun galibiyeti II. Osmanlı Padişahı I. Abdülhamidin 7 Nisanda vefat etti.    III. 20 Eylül’de Şebeş’de Osmanlı Ordusunun galibiyeti  IV. Osmanlı Ordusunun Özi Kalesi, Aralık da Ruslara teslimi   Yukarıda verilen tarihler ve olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  Doğru Cevap: "C" I - III - IV - II
  Soru Açıklaması
  11.
  Osmanlı Devleti’nin üçüncü Paris büyükelçisi olan kişi kimdir?
  Doğru Cevap: "D" Muhib Efendi
  Soru Açıklaması
  12.
  II. Mahmud’un tahta gelmesi ve Alemdar Mustafa Paşa’nın bu durumla ilişkisi hakkında hangisi doğru değildir?
  Doğru Cevap: "E" Otorite, bir taşra ayanın dayatmalarından sıyrılmıştır.
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi Napoleon’un Mısır’ı fiili olarak işgal ve sömürgeleştirme projesi için yaptığı algı operasyonu içerisinde yer almaz?
  Doğru Cevap: "D" Rusya’nın Osmanlı topraklarındaki Ortodoksların himayesini kaldırmak istemiştir.
  Soru Açıklaması
  14.
  2 Aralık 1827'de aşağıdakilerden hangisi savaş kararı almıştır?
  Doğru Cevap: "E" Meşveret Meclisi.
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi Küçük Kaynarca ve Kırım’ın kaybedilmesi nedeniyle kamuoyunda itibar kaybeden hükümdardır?
  Doğru Cevap: "B" I. Abdülhamit
  Soru Açıklaması
  16.
  I. Sekizinci kapıkulu ocağı sayılarak ayrı bir tuğ ve sancak verildiII. Nizâm-ı Cedîd’in finansmanı için Umûr-ı Cihâdiye Nezareti kurulduIII. Yeni ordunun çekirdeğini Alemdar Mustafa Paşa’nın İstanbul’da âyanlarla yapılan toplantıya getirdiği askerler oluşturmaktaydıYukarıdakilerden hangileri Sekbân-ı Cedîd ordusu için doğru ifadedir?
  Doğru Cevap: "D" I ve II
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangi kişi 10 Ocak 1799 tarihinde Mısır Seraskerliğine atanmıştır?
  Doğru Cevap: "D" Cezzar Amed Paşa
  Soru Açıklaması
  18.
  I. MahmudIII. SelimIII. MustafaYukarıdaki Osmanlı padişahlarını tahta çıkış tarihlerine göre sıralayınız?
  Doğru Cevap: "C" II-III-I
  Soru Açıklaması
  19.
  Sekban-ı Cedid’in özellikleriyle ilgili hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "A" Kapıkulu ocağı sayılmasına rağmen ayrı bir sancak verilmemiştir.
  Soru Açıklaması
  20.
  İstanbul’da yaşayan Rumlar ile ilgili hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "C" Yy’dan itibaren ticaretle zenginleşmişlerdir.
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.