Osmanlı Tarihi (1789-1876)
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Mehmed Ali Paşa'nın Osmanlıya yardımı karşılığında, Osmanlı tarafından kendisine verilen valiliktir?
Doğru Cevap: "B" Girit
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Londra Antlaşmasıyla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı devleti antlaşmayı kabul etmek zorunda kalmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Mehmed Ali Paşanın asi olarak ilan edilmesiyle onun yerine vali olarak ilan edilen ve onun üzerine isyanı bastırmak için gönderilen kişidir?
Doğru Cevap: "D" Ağa Hüseyin Paşa
Soru Açıklaması
4.
Yunanistan Osmanlı Devleti’ne tâbi, her yıl vergi veren özerk bir devlet olacaktır. İç işlerinde tamamen özgür olmakla birlikte, idarecilerin atanmasında sultanın da muvafakati aranacaktır. Türk nüfusu Yunanistan’dan ayrılacak, geride bıraktıkları mal ve mülkleri tazmin edilecektir. Yunanistan’ da barışın tesis edilmesi için bundan sonra yapılacak müzakereler Rusya’nın diplomatik desteğinde, aracı devlet sıfatıyla İngiltere tarafından yürütülecektir. Yukarıdaki belirtilen karar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
Doğru Cevap: "D" Sen-Petersburg Protokolü
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı-Rus savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir?
Doğru Cevap: "B" Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru Açıklaması
6.
1830 yılı II. Mahmud’un kaçıncı saltanat yılı oluştur?
Doğru Cevap: "A" 22
Soru Açıklaması
7.
1848 İhtilalleri sonrasında Macar Mültecileri ve onlara yardım eden Leh Mültecileri, ihtilal hareketi başarısız olduktan sonra Osmanlı Devleti’ne gruplar hâlinde sığınmaya başladılar. Eflâk’da Kinin bölgesine gelen ilk büyük mülteci kafilesi hangi tarihte gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1849
Soru Açıklaması
8.
Islahat Fermanı’nın hükümleri ile ilgili hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeni hapishanelerin açılması.
Soru Açıklaması
9.
I. 1856 Paris Barışı ile kabul edilen Karadeniz’in tarafsızlığının kaldırılmasıII. İstanbul ve Boğazlar’da Rus nüfuzunun tesisiIII. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün garanti altına alınmasıIV. Balkanlar’daki Slav kavimlerinin Rus nüfuzuna alınmasıV. Yakın Şark Masasının kaldırılmasıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1864 yılında İstanbul elçisi olarak görevlendirilen Ignatiyev’in benimsediği politikalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" III ve V
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 6 Mayıs 1876'da Selanik Vak'asına neden olan kişidir?
Doğru Cevap: "B" Perikli Lazari
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi 14 Eylül 1829 tarihinde Rusya ile imzalanan antlaşmaya göre, Osmanlı Devleti'nin Rusların varlığını kabul edeceği şehirdir?
Doğru Cevap: "A" Erivan
Soru Açıklaması
12.
Karşı tarafa iç ticarette geniş imtiyazlar sağlayan Balta Limanı Ticaret Antlaşması Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "D" İngiltere
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mekteb-i Mülkiye’nin kurulması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim'i tahta getirmek isteyenler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Tayyar Mahmud Paşa
Soru Açıklaması
15.
1841 Niş isyanı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Osmanlı topraklarında mali uygulamalardan kaynaklanan bir isyandır. 
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmud döneminde askeri alanda yapılan yeniliklerdendir?
Doğru Cevap: "B" “Mukataat Hazinesi” 1834’te “Mansûre Hazinesi”ne dönüştürülmüş ve buna bağlı “Redif Hazinesi” kurulmuştur.
Soru Açıklaması
17.
Tanzimat dönemi ne zaman başlamıştır? 
Doğru Cevap: "A" 3 Kasım 1839
Soru Açıklaması
18.
Mehmed Ali Paşa isyanının ciddiyetini açıkça gözler önüne seren olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sadrazam Reşid Mehmed Paşa’nın 21 Aralık’ta Konya’da aldığı ağır mağlubiyet
Soru Açıklaması
19.
 "Doğu sorunu ya da Şark Meselesi " tarihte ilk olarak ne zaman ve nerede kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A"  1815 Viyana Kongresi
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı devleti'nin  “Bir tarafın dostu taraf-ı ahirin dostu ve kezalik bir cânibin düşmanı cânib-i ahirin düşmanı ola” şeklinde ifade ettiği 23 Aralık 1798 tarihli antlaşma hangi ülkeyle yapılan ilk dostluk anlaşması niteliğini taşımaktadır? 
Doğru Cevap: "C" Rusya 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.