Osmanlı Tarihi (1789-1876)
Deneme Final Sınavı 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi 1842 yılından itibaren kurulan ve demir boru üreten fabrikanın kurulduğu yerdir?
Doğru Cevap: "A" Zeytinburnu
Soru Açıklaması
2.
Fransa hangi yüzyılın sonunda Mısır ile yakından ilgilenen bir devlet olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 18. yüzyıl
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Fransa'da II. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanıdır?
Doğru Cevap: "C" Louis Napoleon Bonaparte
Soru Açıklaması
4.
Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırtarak Avrupayı örnek alarak yeni bir ordu kuran padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" II. Mahmud
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı toplumunu içeren genel bir ceza kanunundan sonra aşağıdakilerden  hangi kanun çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kara Ticaret Kanunu
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Ali Paşa’nın Akka Valisi Abdullah Paşa üzerine kuvvet göndermek için gösterdiği sebepler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Mehmed Ali Paşa’nın, Mısır’dan uzaklaştırılarak Selanik ve Kavala’ya vali olarak tayininin düşünülmesi
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti 8 Temmuz 1833 tarihli Hünkâr İskelesi Anlaşmasını hangi devletle imzalamıştır?
Doğru Cevap: "B" Rusya
Soru Açıklaması
8.
1789 ihtilali sonrasında Fransa’da I. Cumhuriyet hangi meclis döneminde ilân edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Konvansiyon Meclisi
Soru Açıklaması
9.
11 Temmuz 1789’da imzalanan Osmanlı-İsveç İttifak Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
Doğru Cevap: "A" İki tarafında Rusya ile ayrı barış yapma hakkı olacak
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı'da "Kanunlaştırma" adına ilk çabalar aşağıdakilerden hangisi döneminde başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" ll. Mahmud
Soru Açıklaması
11.
Monarşilerin benimsediği “Viyana Sistemi” ne karşı liberal tepkiler hangi yılında güçlenmeye başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" 1820
Soru Açıklaması
12.
Tanzimat Fermanı kim tarafından okunmuştur?
Doğru Cevap: "D" Mustafa Reşit Paşa
Soru Açıklaması
13.
Tanzimat fermanının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çıkarılacak kanunların bütün tebaanın ırz, namus, can ve mal güvenliğinin sağlanması
Soru Açıklaması
14.
Hatt-ı hümâyunda vaadedilenlerin gerçekleşmesi için 25 Ocak 1840 tarihinde gönderilen bir talimatta Muhassılların maiyyetlerinde bir katib-i emlak ve nüfus ile bir tane mal kâtibi bulunacak ve gittikleri yerlerde öncelikle bir meclis kuracaklardı. Aşağıdakilerden hangisi bu meclisin üyelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Beldenin subaşısı 
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Mehmed Ali Paşa'ya verilmesi düşünülen valiliktir?
Doğru Cevap: "C" Selanik ve Kavala
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ayanlardan hangisi devletten bağımsız hareket etmiş, İngiliz ve Fransızlarla merkeze danışmadan anlaşmalar yapmaya kalkışması sebebiyle 'fermanlı' olarak ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tepedelenli Ali Paşa
Soru Açıklaması
17.
Islahat Fermanı hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 18 Şubat 1856
Soru Açıklaması
18.
 • Siyasal muhalefete başlamışlardır.
 • Belli ölçüde dil bilen ve Batı’yı tanıyan aydınlardan oluşmaktadır.
 • III. Fuat Paşaların keyfî ve mutlakıyetçi tutumunu eleştiriyorlardı.. Yeni Osmanlılar ile ilgili hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "B" I.-II. ve III.
  Soru Açıklaması
  19.
  Karadağ’dan Romanya’ya kadar Slav kökenli milletlerin yaşadığı topraklarda, Osmanlı idaresi ile yerel halk arasındaki ilişkilerde aracılık yapan resmi^ temsilci’ye ne denir?
  Doğru Cevap: "B" Knez
  Soru Açıklaması
  20.
  I. Rusya’nın işgal etmiş olduğu Kırım’ı kurtarmakII. Avusturya ile Rusya’nın Osmanlı topraklarını paylaşma projelerine engel olmakIII. Osmanlı devleti içindeki isyanları bastırmakSelim, 1789 yılında tahta çıktığında iki yıldır Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-Rusya savaşları devam ediyordu. Bu savaşların Osmanlı açısından amacı yukarıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" I ve II
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.