Osmanlı Tarihi (1876–1918)
Deneme Final Sınavı 4
1.
İdarî sisteme pek çok yenilikler getiren ilk Osmanlı Anayasası hangi tarihte ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1876
Soru Açıklaması
2.
Şehzade Osman Fuat Efendi, Afrika Grupları Komutanı olarak hangi cephede görev almıştır?
Doğru Cevap: "C" Trablusgarp (Libya) Cephesi
Soru Açıklaması
3.
1914’ten sonra hangi üçlünün Triumvira iktidar dönemi başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Talat Bey , Enver Bey , Cemal paşa
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşması sonucunda ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Polonya Meselesi
Soru Açıklaması
5.
Almanya ve Avusturya ikili ittifakı kaç yılında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1879
Soru Açıklaması
6.
27 Kasım 1899'da Bağdat demiryolu hattının yapımının aşağıdaki ülkelerden hangisine verileceği ilan edilmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Almanya
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti'nin ittifaklar içine dahil olmasını zorunlu kılarak dış politikasında yeni bir dönemi başlatan, 1798 yılında meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Napolyon'un Mısır ve Suriye'yi işgali
Soru Açıklaması
8.
V. Murat'ın yerine tahta çıkan Osmanlı Devleti'nin 34.Padişahı kimdir?
Doğru Cevap: "A" II. Abdülhamid
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid döneminde dış politikada takip edilen prensiplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İttifaklara katılıp taraf olmak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği ile imzalanan ve Doğru Anadolu'nun hukuken Osmanlı Devleti'ne iadesini içeren antlaşmadır?
Doğru Cevap: "D" Brest Litovsk Antlaşması
Soru Açıklaması
11.
I. Osmanlı padişahının işgal edilen bölgedeki egemenlik hakları aynen devam edecek, II. Bölgeden elde edilen gelir yerel ihtiyaçlar için sarf edilecek, III. Avusturya üç ay boyunca Bosna-Herseği yönetecek 21 Nisan 1879'da Bosna-Hersek için nihai imzalanan anlaşmaya hakkında yukarıdaki maddelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I-II
Soru Açıklaması
12.
Bakü'yü Rus ve Ermeni işgalinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu'nun komutanı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Nuri Paşa
Soru Açıklaması
13.
II. Abdülhamid hangi olayla tahttan indirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 31 Mart Olayı
Soru Açıklaması
14.
II. Meşrutiyet’in ilanı sırasında doğan karışıklar sırasında Avusturya-Macaristan hangi bölgeyi işgal etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Bosna-Hersek
Soru Açıklaması
15.
Doksanüç Savaşı’nda en şiddetli ve uzun süreli savaşlar aşağıdaki cephelerden hangisinde meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" Balkan Cephesi
Soru Açıklaması
16.
Hangisi 1. Dünya savaşının Osmanlı Devletini ilgilendiren sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "E" İttifak devletleri ve İtilaf devleteriyle Mondros Mütarekesi imzalandı.
Soru Açıklaması
17.
1902 tarihinde, Paris’te yapılan ilk Jön Türk  Kongresine Türk muhaliflerden başka, kimler katılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Kafkas
Soru Açıklaması
18.
17 Mayıs 1897yılında Yunanlılarla Osmanlı arasında yapılan Dökeme Meydan Savaşında Osmanlı Devleti'nin başında hangi padişah vardı?
Doğru Cevap: "A" II. Abdülhamid
Soru Açıklaması
19.
Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İttifak Devletlerinin asker sayısı İtilaf devletlerinin asker sayısından fazladır
Soru Açıklaması
20.
Dış basında II. Abdülhamid'i ve Osmanlı Devleti'ni kötüleyen yayınların ve karükatürlerin artması üzerine 1883'te dış basını takip etmek için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Matbuat-i Ecnebiye Müdürlüğü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.