Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876)
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Osmanlı Devleti'nin kurmay subay ihtiyacını karşılamak üzere açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Erkan-ı Harbiye Mektebi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Meclis-i Vükelanın görevleri arasında yer almaz?  
Doğru Cevap: "C" Yasama ve yürütmeyi birleştirerek tel elden yönetmek.
Soru Açıklaması
3.
1866 yılında taşrada kurularak yetimlerinin mallarının muhafaza ve işletilmesi tüm ülkede yürütülmeye başlanan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Emval-ı eytam müdürlükleri ve sandıkları  
Soru Açıklaması
4.
Birun’da hangi görevliler ve büroları bulunmaktaydı?Birun’da hangi görevliler ve büroları bulunmaktaydı? I. Padişah hocası  II. hekimbaşı III. cerrahbaşı IV. matbah emini V. Ayak Divanı  VI. kapıcıbaşı VII. yeniçeri ağası VIII. Arz Odası  IX. cebecibaşı  X. topçubaşı XI. has oda XII. arabacıbaş 
Doğru Cevap: "B" I,II,III,IV,VI,VII,IX,X,XII  
Soru Açıklaması
5.
II. Mahmud kadılık sistemine yeni bir şekil verecek üç temel düzenlemeyi hangi tarihte yaptı?  
Doğru Cevap: "E" 1855
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Patrona Halil isyanı ile doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "D" İsyana bilinenin aksine hükümet içinden de destek sağlanmıştır.  
Soru Açıklaması
7.
Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması hangi olay sonrasında olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Yunan isyanı
Soru Açıklaması
8.
Yalova’da bir kâğıt imalathanesinin açılması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" I. Mahmud
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı medeni kanununun birinci kitabının adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Mecelle  
Soru Açıklaması
10.
Asâkir-i Mansure-i Muhammediyye'de ordunun ikmal ve lojistik hizmetlerinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
Doğru Cevap: "B" Asâkir- i Mansure Nâzırı
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl reformcu padişahlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" I. Mahmut
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 1839’da ilân edilen Gülhane Hatt-ı Hümayunun doğurduğu bir sonuçtur?
Doğru Cevap: "A" Padişah, bürokrasi ve halk arasındaki ilişkiler hukuk çerçevesinde yeniden ele alındı.  
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’daki devlet dairelerinden birisinin adıdır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
14.
Vilâyet Nizamnamesi’yle eyalet sisteminden vilâyet sistemine hangi tarihte geçilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1864  
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hendesehane adlı okul açıldı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir memuriyetin rütbe olarak verilmesine verilen addır?
Doğru Cevap: "A" Paye
Soru Açıklaması
17.
Aşağıda verilen hangi tarih ile kadı terimi yerine hangi rütbede olursa olsun tüm şer'i hakimler "naip" olarak adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 5 Nisan 1855  
Soru Açıklaması
18.
II. Mahmud performansından memnun olmadığı süvarileri eğitmekle görevli Vay Belim Ahmed Ağa’nın yerine aşağıdakilerden hangisini görevlendirmiştir?
Doğru Cevap: "A" Giovanni Timoteo Calasso  
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı devletinin geleneksel idari düzeni hangi padişah zamanında tekrar düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "D" II. Mahmud
Soru Açıklaması
20.
Bütün askeri birliklerde ana omurgayı oluşturan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Piyade  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.