Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876)
Deneme Ara Sınavı 5
1.
1859 yılında açılan Osmanlı merkez ve taşra teşkilatında zamanın şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun bürokrat yetiştirmek için açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mekteb-i Mülkiye
Soru Açıklaması
2.
III. Selim hangi yıl tahta geçmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1789
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı bürokrasisinde atamaların yıllık olarak yapıldığı tevcihat usulü hangi tarihte kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1838
Soru Açıklaması
4.
Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılmasıyla yerine geçen kurumun  adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Asâkir-i Mansure-i Muhammediyye  
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri III. Mustafa döneminde gerçekleşmiştir? I. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki kale ve savunma sistemlerinin güçlendirilmesi II. Paris’e elçi sıfatıyla Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin gönderilmesi III. Hasköy’de top dökümhanesinin yapılması
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılın öncesinde Osmanlı ordusunda silah ve teçhizat alanlarında giderek ithalata ağırlık verilmesinin nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Gerekli bilgi altyapısının kurulamaması  
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Şeyhülislam makamının yetkileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Dış ilişkiler
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı merkez ve taşra teşkilâtında zamanın ihtiyaçlarına ve şartlarına göre yapılan yeni düzenlemelere uygun bürokratları yetiştirmek ve özellikle de kaymakamlık ve müdürlük gibi görevlerde istihdam etmek amacıyla oluşturulan Mekteb-i Mülkiyye hangi tarihte eğitime başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" 28.Ocak.1859
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı’da eyalet sisteminden vilâyet sistemine geçilmesi aşağıdaki tarihlerden hangisinde olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1864
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı tarihinde ilk kez zorunlu vatandaş askerliğine geçileceği hangi dönemde ima edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Lâle Devri  
Soru Açıklaması
11.
İbrahim Paşa, Yirmisekiz Mehmed Çelebi’yi aşağıda belirtilen hangi özel misyonlar’la elçi olarak görevlendirmiştir? I. Avrupa medeniyetini izlemesi  II. Avrupa eğitimini izlemesi  III. padişahın Kudüs’teki Kutsal Lahit Kilisesi’ni (Saint-Sépulcre) onarmaları?için Fransızlara izin verdiğini bildirmek  IV. Fransa’ya verilmiş olan kapitülasyonların yenilenmesi konusunu görüşmek  V. Osmanlı yönetimini Fransız siyasetinden haberdar etmek  VI. Osmanlı-Fransız münasebetlerini güçlendirmek 
Doğru Cevap: "D" III, IV, V, VI  
Soru Açıklaması
12.
1826’da Osmanlı Devlet’inde yeni kurulan orduda başkomutan kim olmuştu?
Doğru Cevap: "B" Ağa Hüseyin Paşa  
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde padişah otoritesine alternatif bir güç olarak görülemez?
Doğru Cevap: "B" Nizam-ı Cedidi ordusu  
Soru Açıklaması
14.
Lale devri hangi yüzyılda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" 18.yy  
Soru Açıklaması
15.
Yeniçeriler en son hangi yıl ayaklanmışlardır?
Doğru Cevap: "C" 1826
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemi hakkında doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Askeri alanda yapılan yenilikler cumhuriyet dönemi ordu yapılanmasına temel olmuştur.  
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılın başında “Birinci Edirne Vakası”   isyanı ile sarsıldı. Dönemin padişahı II. Mustafa  bu isyan neticesinde tahtını aşağıdaki padişahlardan hangisine bırakmıştır?
Doğru Cevap: "C" III. Ahmed
Soru Açıklaması
18.
I.  Yeniçerilerin savaşçı özelliklerinin iyice zayıf­lamış olması II. Yeniçerilerin ateşli silâhları kullanamamalarıIII.Yeniçerilerin İslâm’ın düşmanlarına karşı devleti savunmaktan âciz kalmalarıIV.Yeniçerilerin yeni tarz askeri talime karşı çıkarak isyan etmeleri Yukarıdakilerden hangileri Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının askerî sebepleri içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması
19.
28 Eylül 1730’da III. Ahmed’in tahttan indirilmesine ve İbrahim Paşa’nın iki damadıyla beraber hunharca öldürülmesine neden olan isyan  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Patrona Halil isyanı,
Soru Açıklaması
20.
Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılmasıyla yerine geçen yeni askeri kurumda en üst komutanın rütbesinin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" serasker  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.