Osmanlı´da İskan ve Göç
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Evlâd-ı Fâtihân teşkilâtlanması ile ilgili değildir?  
Doğru Cevap: "D" Evlâd-ı Fâtihân teşkilâtına bağlı Rumeli Yörük grupları doğrudan İstanbul’a bağlı bulundukları için gerek asker toplamada gerekse vergilemede önemli sorunlar çıkmaktadır.
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devletinde Yörük ve Türkmenler hangi esasa göre vergilendirilmekteydi?
Doğru Cevap: "C" Hane
Soru Açıklaması
3.
Konar-göçerler vergi mükellefiyetleri vergilerini aşağıdakilerden hangisine göre belirlenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Koyun
Soru Açıklaması
4.
Türklerde boy (kabile) sıralaması en büyükten küçüğe doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Boy, aşiret, cemaat, oymak, mahalle, oba, aile
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi aşiretlerin eşkıyalıklarını önlemek için sürgün yoluyla yapılan yerleştirmenin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E"  Kuzey ve batı bölgelerine yerleştirerek, tampon bölgeler oluşturmak
Soru Açıklaması
6.
Rumeli’nin Osmanlı tarafından fethedilmesinden sonra buralara yerleştirilen Yörüklerin görevlerinin imar, muhafaza ve ordunun geri hizmetlerinde istihdam edileceklerinin belirtildiği kanunnâmeler aşağıda belirtilen hangi padişah zamanında düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kanuni Sultan Süleyman
Soru Açıklaması
7.
 • Kuruluş
 • Gelişme
 • Yükseliş
 • Duraklama
 • Gerileme
 • Yukarıda yer alan hangi dönem(ler)de Osmanlı Devleti Hristiyan devletlerden ele geçirilen bölgelere bir vatan telakkisi ile Türk ve Müslüman ahalinin yerleştirilmesi, dışa dönük bir iskân siyaseti uygulamıştır?
  Doğru Cevap: "C" I, III
  Soru Açıklaması
  8.
  İska^nın sosyal etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  Doğru Cevap: "B" Has
  Soru Açıklaması
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi iskan sahasından firar edenler için devletin aldığı önlemler arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "B" Tespit edilen konar-göçerler yakalandıkları yerde kalarak iskan mahalline ulaştırılmıyorlardı. 
  Soru Açıklaması
  10.
  Yörükler hangi isim altında organize edilmiştir?
  Doğru Cevap: "E" Ocak
  Soru Açıklaması
  11.
  Yörükler kaçıncı yüzyılda, beşer kişilik ocaklara ayrılmıştır?
  Doğru Cevap: "C" 16.yy
  Soru Açıklaması
  12.
  Osmanlı toplumu ağırlıklı olarak hangi gruplardan oluşmaktaydı?
  Doğru Cevap: "C" Askeri sınıf ve Reaya
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XIV- XVI. yüzyıllar içerisinde yürüttüğü iska^n politikalarının sonucu değildir?
  Doğru Cevap: "C" Fethedilen bölge halkının askeri^ kuvvetlerinden yararlanılmıştır.
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi derbent ve derbentçilerle ilgili doğru bir ifade değildir?
  Doğru Cevap: "C" Derbentçiler kadı, naib ve bölgenin ileri gelenlerinin görüşleri dikkate alınarak yalnızca Müslüman tebaadan seçilmekteydi.
  Soru Açıklaması
  15.
 • Aralarında veya yerleşik gruplarla anlaşmazlık olan cemaat ve aşiretleriniskânları,
 • Potansiyel ayaklanma nedenlerini ortadan kaldırmak için yapılan iskanlar,
 • Bataklık, ormanlık gibi alanların tarıma, harap ve boş yerlerin imara açılması amacıyla yapılan iskanlar,
 • Belli bölgelerin Türkleşmesi ve İslamlaşması nedeniyle yapılan iskanlar,
 • Ülkenin çeşitli yerlerinde insanların, kervanların, madenlerin vs. güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iskânlar.
 • Yukarıdakilerden hangileri Osmanlılar zamanında yapılan iskanların nedenleri arasında gösterilir?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması
  16.
  Voyvoda ve malikâneci denilen yetkilinin diğer isim aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Türkmen Ağası
  Soru Açıklaması
  17.
  Osmanlıda II. Viyana Seferi’nin ardından başlayan savaşlar sırasında 1691 yılında Rumeli’deki Yörük gruplarının yeniden teşkilâtlanması hangi isimle olmuştur?  
  Doğru Cevap: "C" Evlâd-ı Fâtihân
  Soru Açıklaması
  18.
  Osmanlı Devleti’nin XVII-XVIII. yüzyıllarda uyguladığı iskân siyaseti eşkıyalık hareketleri önlenemez bir boyut kaydeden konar-göçerlerin devlet eliyle iskânı teşebbüsüdür.  Aşiretlerin eşkıyalıklarını önlemek için sürgün yoluyla yapılan bu yerleştirmenin amaçlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "C" Askerî alanda konar-göçerlerden daha fazla yararlanabilmek
  Soru Açıklaması
  19.
  I. Ekonomik buhranlar II. İç karışıklıklar ve isyanlar III. Yeni gelir kaynakları için harap ve boş alanların ziraata açılması  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Osmanlı Devleti’nin XVII-XVIII döneminde harap ve sahipsiz yerlere konar-göçer aşiretleri yerleştirme politikasının sebepleri arasında yer almaktadır?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması
  20.
  Osmanlı devletinde konar- göçerler nasıl adlandırılmaktaydı?
  Doğru Cevap: "A" Türkmen veya Yörük
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.