Osmanlı´da İskan ve Göç
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Hangisi XIV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskân metotları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Konar-Göçerlerin Boş Alanlara Yerleştirilmeleri
Soru Açıklaması
2.
Yörük kelimesi hangi fiilden gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Yürümek
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’nde yoğun bir şekilde uygulanan, Anadolu'nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlayan siyasete ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "D" İskân
Soru Açıklaması
4.
 • Sahil bölgelerinde yaşayanlar gemi yapım malzemesi temini ve gemi yapımında,
 • Yolların emniyeti ve tamiri, köprü yapımı ve tamiri, derbendçilik, suyoluyapımı ve tamirinde,
 • Madenlerde,
 • Seferler sırasında menzillere zahire indirmekte, topların naklinde,
 • Kale yapım ve onarımı faaliyetlerinde Devlet, yukarıda verilen görevlerden hangisi veya hangilerinde Yörükleri görevlendirilmiştir? 
 • Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması
  5.
  Konar-göçerler, üzerinde yaşadıkları toprağın tasarruf şekillerine göre reaya (toprağı işleyen çiftçi sınıfı) olurlardı. Bu durum onların hukuki durumlarını ve verecekleri vergiler açısından bir değişiklik meydana getirmezdi. Aşağıdakilerden hangisi konar-göçerlerin durumlarına göre işledikleri toprak ve bundan elde ettikleri vergi türlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Çift-bozan
  Soru Açıklaması
  6.
  Tekke ve zaviyeler hakkında aşağıdaki hangi bilgi doğru olarak verilmemiştir?
  Doğru Cevap: "E" Yolculara hizmet verdikleri için devlete vergi ödüyorlardı
  Soru Açıklaması
  7.
  I. Abdalân-ı Rum II. Alperen III. Derbentçi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kolonizatör Türk Dervişleri adı altında yer alır?
  Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması
  8.
  İdari^ bakımdan bir cemaat kim tarafından temsil edilmektedir?
  Doğru Cevap: "E" Kethüda
  Soru Açıklaması
  9.
  Sözlükte bir günlük yol, yol üzerindeki konak yerleri veya ev manâlarına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Menzil
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi XVII-XVIII. yüzyıllarda belli başlı iskân yerleri arasında gösterilemez?
  Doğru Cevap: "E" Trabzon
  Soru Açıklaması
  11.
  Türkmen kelimesinin doğuşuna ilişkin olarak, “Türk-manend” yani “Türk’e benzeyen” kelimesinin Farslar tarafından verildiğini, fakat halkın telaffuzunda Türkmene dönüştüğünü ifade eden tarihçi kimdir?
  Doğru Cevap: "A" Ebu’l-gazi
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi iç iska^nı gerektiren sebeplerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Düşman arazisinde akın hareketinde bulundu mak maksadı ile görevlendirme
  Soru Açıklaması
  13.
  ______ Beyliği’nin XIII. yüzyılın sonlarında Bizans İmparatorluğu ile barış yaparak, gazâyı terk etmeleri üzerine bu görevi onlara bağlı olarak, Söğüt-Domaniç havalisinde yaşayan Osmanlılar devralmıştır. Böylece gazâ ve yeni fethedilen yerlere yaptığı sistemli iskân politikası sayesinde büyük bir devletin temelleri atılmaya başlanmıştır. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Çobanoğulları
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı iska^n politikası sonucu gerçekleşmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Balkanlarda Müslüman Türk nüfus ortaya çıkmaya başladı.
  Soru Açıklaması
  15.
  I. Uzun savaşlar yüzünden meydana gelen ekonomik buhranlar II. İç karışıklıklar  ve isyanlar III. Devletin yeni gelir kaynakları ihtiyacı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti'nin Konar-Göçerlerin Terk Edilmiş Harap ve Boş Alanlara Yerleştirilmeleri Suretiyle Yapılan İskân politikasının sebepleri arasında gösterilebilir?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması
  16.
  Timar sistemi kaçıncı yüzyılda bozulmaya başlamıştır?
  Doğru Cevap: "C" 17.yy
  Soru Açıklaması
  17.
  Yıldırım Bayezid devrine ait ilk iska^n kaydı nereye olmuştur?
  Doğru Cevap: "B" Filibe
  Soru Açıklaması
  18.
  Dergâh-ı ali kapucubaşı rütbesinde olan ve valinin yardımcısı olarak merkezden gönderilen yetkili aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" İskân Mübaşiri
  Soru Açıklaması
  19.
  Sultan II. Murad’ın Ergene Suyu’nun üzerine bir köprü yaptırmasından sonra bu köprünün çevresi iskân olunarak, bugünkü Uzunköprü Kasabası meydana gelmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?  
  Doğru Cevap: "A" Vakıflar ve Temlikler Vasıtası ile Yapılan İskân
  Soru Açıklaması
  20.
  Konar-Göçerlerin sahip oldukları koyun sürülerinin karşılığında timâr, hâs, evkaf sahiplerine ödedikleri verginin adı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Ağnâm
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.