Osmanlı´da İskan ve Göç
Deneme Ara Sınavı 5
1.
1691-1696 yılları arasında, aşiret ve cemaatlere ilişkin iskân edilecek kişiler ve yerlerin tespit edilip iskân çalışmalarını başlatan sadrazam kimdir?
Doğru Cevap: "C" Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti’nin XVI. asrın sonlarında uzun savaşlara girmesi ve umumiyetle başarısız olması üzerine halktan almak zorunda kaldığı vergi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İmdat-ı seferiye
Soru Açıklaması
3.
I. Uzun savaşlar yüzünden meydana gelen ekonomik buhranlar II. İç karışıklıklar ve isyanlar III. Devlete yeni gelir kaynakları meydana getirebilmek için harap ve boş alanların ziraata açılması Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda harap ve sahipsiz yerlere konar-göçer aşiretleri yerleştirerek, buraları ziraata açmak ve bu yolla devlet gelirlerini yükseltmek yönünde bir iskân politikası takip etmeye başlamıştır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri  Osmanlıların bu devirde böyle bir politika belirlemesinin sebepleridir?
Doğru Cevap: "E" I,II ve III
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi iska^n komisyonunda yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Subaşı
Soru Açıklaması
5.
 • İskân beyleri ve kethüdaları
 • Çöl beyi
 • İskân mübaşiri
 • İskân kâtibi
 • İskân başı
 • Türkmen beyi            
 • Hangisi/hangileri Anadolu’da yaşayan konar-göçerlerin Hama, Humus Sancakları ile Halep, Rakka Eyaletlerine iskânları için oluşturulan komisyonda yer alır?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V   
  Soru Açıklaması
  6.
  Osmanlı Devleti’nde yeni fethedilen bir bölgenin iska^nı için hazırlanan sürgün hükümlerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmazdı?
  Doğru Cevap: "C" Sürgün yazılanların ömür boyu vergilerden muaf olacakları belirtilirdi.
  Soru Açıklaması
  7.
  Rumeli’deki Yörük grupları 1691 yılında yeni bir teşkilat etrafında birleştirildiklerinde hangi ismi almışlardır?
  Doğru Cevap: "D" Evla^d-ı Fa^tiha^n
  Soru Açıklaması
  8.
  Aşağıdakilerden hangisi Rumeli Yörük teşkilatının XVI. yüzyıldan itibaren devlet için yerine getirdikleri görevlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Yaşadıkları bölgenin vergisini devlet adına toplama
  Soru Açıklaması
  9.
  Hangisi derbendlerle ilgili yanlış bir ifadedir?
  Doğru Cevap: "D" Bir yerin derbend olabilmesi için eşkıya baskınlarına kapalı mahaller olması gerekir
  Soru Açıklaması
  10.
  1461 yılında fethedilen Trabzon’un eski Hıristiyan sipahilerinden birçoğu ve onlara tâbi olanlar Rumeli’nin muhtelif yerlerine sevk edilirken, yerlerine aşağıdaki hangi bölgeden getirilen ahali yerleştirilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Tokat
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdaki gerekçelerden hangisi iska^nın sebeplerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" fiehirlerde sanat ve ticareti geliştirmek
  Soru Açıklaması
  12.
  Kastamonu ve Sinop’un alınmasından sonra Candaroğlu İsmail Bey bütün akrabaları ve cemaati ile birlikte Filibe’ye iskân edilmiştir. Bu olay hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?
  Doğru Cevap: "D" Fatih Sultan Mehmet
  Soru Açıklaması
  13.
  Osmanlı Devleti’nde konar-göçer teşekküllerin gelirleri mukataaya verilerek idare edildiği dönemde devlet tarafından tayin edilen idarecilerine ne ad verilirdi?
  Doğru Cevap: "E" Voyvoda
  Soru Açıklaması
  14.
  Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan konar-göçerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  Doğru Cevap: "B" Avcılık hayvancılıktan sonra ikinci sırada gelen ekonomik faaliyetleridir.
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıda Evlad-ı Fatihan gruplarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "B" Savaşlara katılan eşkincilerin masrafları için yamaklar yirmişer kuruş ödeyeceklerdi.
  Soru Açıklaması
  16.
  Osmanlı için Türkmenlerin kontrolünde en büyük problem kimin döneminde yaşanmıştır ?
  Doğru Cevap: "C" Şah İsmail
  Soru Açıklaması
  17.
  Konar-göçer Türkmen gruplarının Rumeli’ye iskân edilmeleri hangi olaydan sonra başlamıştır?
  Doğru Cevap: "C" Gelibolu yarımadasının alınması
  Soru Açıklaması
  18.
  Savaşlarda insan gücünü temin etmek amacıyla 1691 yılında Rumeli’deki Yörük grupları aşağıdakilerin hangisinde yeniden teşkilatlanmıştır?
  Doğru Cevap: "B" Evlâd-I Fâtihân
  Soru Açıklaması
  19.
  I. Orhan gazi döneminde Bursa ve İznik kalelerinin alınması gerçekleştirilmiştir II. Konar-göçer Türkmen gruplarının Rumeli’ye iskân edilmeleri Gelibolu Yarımadası’nın Orhan Gazi döneminde Osmanlı hâkimiyetine geçmesiyle birlikte başlamıştır. III. Konar-göçer Türkmen gruplarının Rumeli’ye iskân edilmeleri ile ilgili ilk açık kayıt, I.Bayezid dönemine aittir Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" I ve II
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi Rumeli’de iskân edilen Yörüklerin Kanuni Sultan Süleyman devrinde çıkarılan kanunnamelerle belirlenen yapacağı işlerden değildir?  
  Doğru Cevap: "A" Kendilerine ayrılan toprakları ekmek ve elde ettikleri gelirin vergisini vermek,
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.