Osmanlı´da İskan ve Göç
Deneme Final Sınavı 3
1.
 • Fransa, 1830 yılında Cezayir’i işgal etti.
 • İşgal sahasındaki Cezayirliler iç bölgelereçekilerek Emir Abdülkadir’in liderliğinde Fransız kuvvetlerine karşı direndiler.
 • Fransız kuvvetleri 1847 yılına kadar yerli halka karşı askeri operasyonlar gerçekleştirdi.
 • Bu mücadeleler esnasında direnmegücünü yitiren Emir Abdülkadir Fas’a iltica etti.
 • Fransa, 1848’de Cezayir’i egemenliği altına aldığını ilan etti ve ülkenin idaresini geniş yetkilerle donattığı genel valiye verdi.Yukarıda Fransa'nın Cezayir'i işgali ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
 • Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması
  2.
  Osmanlı Devleti’nin Macar mültecilerini kabul etme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Avrupa’nın desteğini almak
  Soru Açıklaması
  3.
  Balkan Savaşları'nda Osmanlı'ya karşı ilk savaş açan aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
  Doğru Cevap: "D" Karadağ
  Soru Açıklaması
  4.
  Türk yetkililerin ilticaya başlangıçta sıcak bakmama nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Sayının fazlalığı
  Soru Açıklaması
  5.
  Macar mültecilerin vatanlarına geri dönme kararının alınmasında aşağıda belirtilen etmenlerden hangisi yeterli olmamıştır?
  Doğru Cevap: "C" Macar lider Kossuth'ın çabaları
  Soru Açıklaması
  6.
  Muhacirin Komisyonu hangi tarihler arasında faaliyet göstermiştir?
  Doğru Cevap: "C" 1860-1875
  Soru Açıklaması
  7.
  Aşağıdakilerden hangisi 18 ve 19. yüzyılda Ermenileri göçe teşvik eden ya da zorlayan gruplar arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "A" Osmanlı valisi
  Soru Açıklaması
  8.
  Aşağıdakilerden hangisi Rusların "Kırım ve Kafkasya’yı Ruslaştırılmak için uyguladığı asimilasyon siyasetinin bir uygulaması değildi?
  Doğru Cevap: "C" Gönüllü olarak Ruslaşmayı kabul eden ailelere çeşitli  imkanlar sağlandı,
  Soru Açıklaması
  9.
  Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ devletlerinin kurulması hangi antlaşmaların sonucudur?
  Doğru Cevap: "B" Edirne ve Berlin Antlaşmaları
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda güvenliği zedeleyen ve yeni göçlere zemin hazırlayan unsurların başında gelmektedir?
  Doğru Cevap: "C" Eşkıyalık hareketleri
  Soru Açıklaması
  11.
  1913 sonrasında en çok daimi iskân işleminin yapıldığı vilayet veya sancak aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Aydın
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşagıdakilerden hangisi Balkanlardan Anadolu’ya yönelik gerçekleşen göçlerin sebeplerinden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "E" Panislamizm
  Soru Açıklaması
  13.
  Balkanlardan Anadolu’ya yönelik göçlerin en önemli sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Bu bölgede ulus devlet kurma projelerinin geliştirilmesi ve tatbik edilmesi,
  Soru Açıklaması
  14.
  Macaristan’ın Avusturya’dan idari muhtariyet talebine önderlik eden kişi kimdir?
  Doğru Cevap: "D" Kossuth
  Soru Açıklaması
  15.
  Osmanlı idaresi Ermeni toplumuna hangi yüzyılda millet statüsü vermiştir?
  Doğru Cevap: "C" 15 yy
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi Beyaz Rusların iltica ettiği topraklardan birisidir?
  Doğru Cevap: "A" Osmanlı coğrafyası
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi Gayrimüslim unsurların Türklerden farklı olarak Kırım ve Kafkasya’ya bir daha dönmemek üzere göç etmeyi düşünmelerinin nedenlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Evlenmek için göç etmek
  Soru Açıklaması
  18.
  Osmanlı topraklarına gerçekleşen Yahudi göçlerinde Yahudiler ,ilk olarak hangi tarihler arasındaki göçlerinde Osmanlı tarafından Filistin'e yerleştirilmişlerdir?
  Doğru Cevap: "C" 1880-1914
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin daimi iskan bölgesinin tespit edilmesinde gözetilen ilkeleri arasında gösterilemez?
  Doğru Cevap: "C" Konut
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi ötekileştirme siyasetine dayanılarak oluşturulan akımlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" C¸oğulculuk
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.