Osmanlı´da İskan ve Göç
Deneme Final Sınavı 4
1.
Osmanlıda çeşitli sebeplerle kendi iradesiyle bir yerden başka bir yere göç eden ve oranın nüfusuna kaydedilen kişiler belgelerde yabancı olarak tanımlarken, yerli halk bu gibi kişilere ne ad vermiştir?
Doğru Cevap: "E" Yaban
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki şehirlerden hangisi Macar ve Polonya mültecilerinin gönderildiği şehirler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bağdat
Soru Açıklaması
3.
Yerleşik toplum içerisinde yer alıp ekonomik sorunlardan dolayı toprak tasarruf hakkını terk ederek başka bir yere göç edenler için aşağıdakilerden hangisi söylenmektedir?
Doğru Cevap: "A" Çift bozan
Soru Açıklaması
4.
Akabinde büyük göçlerin başladığı Rusya’nın Kırım’ı ilhakı hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1783
Soru Açıklaması
5.
Yahudilerin Filistinde toprak edinmek ve devlet kurmak üzere münhasıran Filistin’e yerleşmelerine mani olan Osmanlı padişahı  kimdir?
Doğru Cevap: "A" II. Abdülhamid
Soru Açıklaması
6.
Özgün iskân projeleri planlamak, belirlenen ilkeler çerçevesinde göçmenleri iskân etmek ve sorunlarını gidermek amacıyla oluşturulan Muhacirin Komisyonu hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1860
Soru Açıklaması
7.
93 Harbinde kitlesel boyutta bir göç sorunuyla karşı karşıya kalınınca Şehremanetinin bünyesinde göçmen sorunlarına çözüm bulmak ve iskânla ilgili projeler üretmek üzere hangi komisyon oluşturuldu?
Doğru Cevap: "E" İdare-i Umumiye-i Muhacirin Komisyonu
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devletinde yeni fethedilen topraklara insanların yerleştirilmesi hangi yöntemle sağlanmaktaydı?
Doğru Cevap: "D" Sürgün
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki otoriteye bağlı zorunlu göçlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "E" Mübadele
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat döneminin İskân politikasının belirlenmesinde ve tatbikinde öncelikli hedeflerden biri değildi?
Doğru Cevap: "B" Tarım alanında üretkenliği artırmak,
Soru Açıklaması
11.
Ortadoğu’dan dolayısıyla Osmanlı Devleti topraklarından Amerika’ya göç edenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Caliye
Soru Açıklaması
12.
1878 sonrasında en çok daimi iskân işleminin yapıldığı vilayet veya sancak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hüdavendigar
Soru Açıklaması
13.
Sosyologlar göçleri  tasnif ederlerken neleri ölçü olarak almışlardır?
Doğru Cevap: "A" Göçlere katılan insan sayısını ,
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi 1828-1829 Savaşı esnasında ortaya çıkan durumlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Göç taleplerini değerlendirmek üzere kurulan komisyon, bulundukları bölgelerde can ve mal güvenliği kalmayanları yalnız gelmeleri şartıyla Osmanlı topraklarına kabul edilmesini kararlaştırdı.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Kırım ve Kafkasya’da Rusların Müslüman halka yaptığı asimilasyon çalışmalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Eğitim çağına gelmiş Müslüman çocukların sanayi ve ticaret alanında iyi yetişmelerini sağlamak amacıyla teknik alanda yeni okulların açılması, gerekli durumlarda başka yerlerde yatılı okumalarının sağlanması
Soru Açıklaması
16.
 • Balkan devletleri Trablusgarp Savaşı’ndan da faydalanarak 30 Eylül 1912’de seferberlik ilan ettiler.
 • Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan Karadağ’ın müttefiki olarak savaşa dahil oldular.
 • Sırp, Bulgar, Yunan ve Karadağlı komitalar ve askerî birlikler savaş esnasında Müslüman sivil halkı yok etme politikasını gerçekleştirme çalıştılar.
 • Birinci Balkan Savaşı 4 hafta, ikinci Balkan Savaşı 6 hafta sürdü.Yukarıda Balkan Savaşları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
 • Doğru Cevap: "D" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  17.
  Kırım’dan 1783 sonrasında kitle göçü mahiyetindeki ilk dalga hangi tarihlerde gerçekleşmiştir?
  Doğru Cevap: "B" 1792-1793
  Soru Açıklaması
  18.
  Konar-göçer aşiretlerin Rakka’ya iskânından vazgeçilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Susuz yerlere yerleştirilmeleri
  Soru Açıklaması
  19.
  Celali hadiselerinin yaşandığı dönemde kitlesel göç fiilini işleyen kişiler nasıl tanımlanmıştır?
  Doğru Cevap: "D" Kaçgun
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdaki savaşların hangilerinin sonucunda kitlesel göç hadisesi yaşanmıştır? I. 93 SavaşıII. Kırım SavaşıIII. 1828- 1829 SavaşıIV. Birinci Dünya SavaşıV. 1897 Osmanlı- Yunan Savaşı
  Doğru Cevap: "D" I, II, IV, V
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.