Tarih Felsefesi 1
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Walsh'a göre tarih felsefesi, tarihte anlam, bütünlük, yasa ve amaç gibi sorunları inceleyen alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tarih metafiziği
Soru Açıklaması
2.
Antikçağ Yunan toplumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini düşünen Hesiodos, bu düşüncesini aşağıdakilerden hangisiyle temellendirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Çağlar Öğretisiyle
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hem Yahudiliğin, hem de Hıristiyanlığın tarih düşüncesini karakterize eden yönlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Tanrı’nın tarihsel süreç içinde yer alması 
Soru Açıklaması
4.
Tarih felsefesine ilişkin aşağıdaki terimlerden hangisi anlamıyla birlikte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" History-tarih
Soru Açıklaması
5.
Platon, toplumsal yaşam ile ahlak arasında gördüğü çelişkinin aşağıdakilerden hangisiyle aşılacağını savunur?
Doğru Cevap: "C" Doğru bilgi temelinde ideal devletin kurulmasıyla
Soru Açıklaması
6.
Yeni-Platonculuk adı verilen bir akımın başlıca filozofu olarak anılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Plotinos
Soru Açıklaması
7.
Augustinus sayesinde Avrupa kültürüne yerleşmiş olan tarih ve zaman öğretisi nedir?
Doğru Cevap: "E" Tekerrürden ibaret olmayan bir defalık bir süreç
Soru Açıklaması
8.
Tarih Tasarımı adıyla dilimize çevrilen yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Collingwood
Soru Açıklaması
9.
Latince’de yapılmış işlerin/şeylerin anlatımı, öykülenmesi anlamında kullanılan bir tamlamadır. Bu tamlama, geçmişte yapılmış tüm işlerin yazıya geçirilmesi anlamında kullanılır ve bu kullanım, bizde ‘tarih’ sözcüğüyle karşılanan ‘historia’ sözcüğünün ikinci temel anlamını oluşturan kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Historia rerum gestarum
Soru Açıklaması
10.
Hesiodos’un çağlar öğretisindeki çağlar sıralandığında aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "C" Bakır Soylular Çağı
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Thukydides’in Herodotos’tan farklı  bir yönünü ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Gezilen yerler hakkında bilgi vermemesi
Soru Açıklaması
12.
Tarih felsefesi Walsh’a göre hangi iki alana ayrılır?
Doğru Cevap: "E" Tarih metafiziği-analitik tarih felsefesi
Soru Açıklaması
13.
I-Tarih insan topluluklarının ve onların kurumlarının tarihidir. II-Tarih, ilkel insanın başlattığı gelişmelerden ne çıkacağını önceden gördüğü düşüncesi üzerine temellenir. III-Tarih yalnızca insan zihninin bir ürünüdür.IV-Tarih insan yapıp etmelerinden oluştuğundan, onda bir plan varsa da bu plan tamamen insana aittir.V-İnsan doğası ancak tarih aracılığıyla anlaşılabilir, çünkü tarih insanın karakterini oluşturur. Giambattista Vico’nun görüşleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" I-IV-V
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi tarih felsefesinin kurucusu olarak sayılır?
Doğru Cevap: "A" Giambattista Vico
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Yeni-Platonculuk akımının başlıca filozofu olan Plotinos’a ait bir görüş olabilir?
Doğru Cevap: "D" Tüm varolanlar, “Bir”in kendisinden taşması sonucu oluşur.
Soru Açıklaması
16.
Hıristiyan tanrıbiliminden yararlanarak geliştirdiği tarih anlayışının, tüm Ortaçağ boyunca Kilise’nin de resmî tarih görüşü olduğu filozof kimdir?
Doğru Cevap: "A" Aurelius Augustinus
Soru Açıklaması
17.
"Yunanca bir sözcük olan, Ortaçağ’da “bilgi”, “Tanrı’yı duygu ile bilmek” gibi anlamlarda kullanılmış .............., fantastik düşünce öğelerinin çokluğundan, Augustinus sonrası Hıristiyanlığın resmî görüşünden çok uzak sayılacak din görüşlerini de içinde barındıran bir çığır olmuştur.", cümlesindeki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Gnostisizm
Soru Açıklaması
18.
”Zaman ilerledikçe insanların tanrılardan uzaklaştıkları, bozuldukları ve kötüleştikleri” görüşünde olan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Hesiodos
Soru Açıklaması
19.
________ ve ________, insanın kendini anlaması ve varlığını temellendirmesi bakımlarından, ortaya çıkış zamanlarındaki farkı göz önünden kaçıracak ölçüde birbirlerine içten içe bağlanmış ve birbirlerini sürekli besleyen iki çalışma alanıdır. Yukarıdaki boşluklara seçeneklerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?
Doğru Cevap: "C" Tarih-felsefe
Soru Açıklaması
20.
Hangi yargı Augustinus’un tarih görüşleri bağlamında yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Tarih tekerrürden ibarettir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.