Tarih Felsefesi 1
Deneme Final Sınavı 1
1.
İlimleri sınıflandırırken aşağı, orta ve yüce mertebelerini kullanan İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" El-Harezmi
Soru Açıklaması
2.
16. yüzyılda Rönesans ve hümanizm anlayışının parolası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" “Daha az tanrı, daha fazla insan”
Soru Açıklaması
3.
İbn Haldun 1362-1364 yılları arasında hangi Avrupa şehrine gitmiştir?
Doğru Cevap: "C" Granada
Soru Açıklaması
4.
Voltaire göre tüm eski çağ tarihçileri için birincil ve en büyük bilgi  kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Arundal Kitabesi
Soru Açıklaması
5.
İslam dünyası için önemli olan ve özgün çözümlemeleriyle bilinen Mukaddime adlı eserin yazarı kimdir?
Doğru Cevap: "C" İbn Haldûn
Soru Açıklaması
6.
Grotius, pozitif hukukun kavranabilmesi için aşağıdakilerden hangisini bir önkoşul olarak ortaya koymuştur?
Doğru Cevap: "A" Tarihsel zemini
Soru Açıklaması
7.
“İbn Haldûn’un doğduğu ve yetiştiği dönemde Endülüs ve Kuzey Afrika’da siyasî ve medenî yaşam ile ilim ve düşünce faaliyetleri ___________ aşamasındadır.” Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?
Doğru Cevap: "C" Gerileme
Soru Açıklaması
8.
Avrupa'nın 15. yüzyıldaki canlanışını karşılayan ve yeniden uyanış anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rönesans
Soru Açıklaması
9.
“Tarih Felsefesi” adı ilk kez ne zaman kullanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Aydınlanma Dönemi
Soru Açıklaması
10.
Arapların İslâmiyet’ten önceki toplumsal koşullarına ve çeşitli alışkanlıklarına gönderme yapan, İslâm öncesindeki Arap toplumu için olumsuz içermeyle kullanılan bir terimdir.
Doğru Cevap: "B" Cahiliye
Soru Açıklaması
11.
Tarihte hangi olay sonrası her ulus kendi tarihçisine sahip çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Amerika kıtasının keşfi sonrası
Soru Açıklaması
12.
17. yüzyılın temel felsefesini hangi öğreti oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Rasyonalizm
Soru Açıklaması
13.
Hangisi, Yeniçağ ‘da, doğa bilimlerinin üzerinde durduğu görüşlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vatandaşların hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ile mutluluklarının sağlanması
Soru Açıklaması
14.
İslâm’ın gelişiyle, varlıklar arasında yeni bir ilişkinin kurulduğu ve kavramların yüklendikleri anlamlarla birlikte birbirleriyle tamamen farklı ilişkilendirildiği yeni bir sistemin, yani yepyeni bir evren kavrayışının ortaya çıktığını savunan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "E" Izutsu
Soru Açıklaması
15.
Rönesans dönemiyle ilgili olarak, aşağıdaki tespitlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ortaçağ ile Yakınçağ arasında bir köprü kuran dönemdir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Nicholas Malebranche’ye ait değildir?
Doğru Cevap: "E" Tarihçi yurdundan uzakta yaşarken kendi çağına yabancılaşan bir gezgindir.
Soru Açıklaması
17.
İslâm’da tarih yazıcılığının çıkış noktasını Siyer-Meğâzî literatürünün oluşturduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Horovitz 
Soru Açıklaması
18.
Matematik ve diğer bilim alanlarında da çalışan ve Bollandistlerden etkilenen başlıca filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gottfried Wilhelm Leibniz
Soru Açıklaması
19.
İbn Haldûn’un Mukaddime adlı eserinde de yer verdiği ve tarih felsefesi açısından değerlendirilmesine olanak tanıyan ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Umran
Soru Açıklaması
20.
Tarihu’r-Rusûl ve’l-Mülûk yapıtıyla ünlü olan İslam düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "E" Tâberî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.