Tarih Felsefesi 1
Deneme Final Sınavı 3
1.
Rönesans’ın ve hümanizmin temel sloganı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Daha az tanrı, daha fazla insan
Soru Açıklaması
2.
Tarihi “....içinde yaşadığımız en kesin güncelliğin bilimidir,” şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ortega y Gasset
Soru Açıklaması
3.
İslâm Medeniyeti’nde bilgi, daha çok hangi kavram ile ilişkili olarak değerlendirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hikmet
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, Voltaire'e göre, tarihle uğraşmanın faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Analitik düşünmenin önünü açar
Soru Açıklaması
5.
 I. Felsefe-us  II. Tarih-imgelem   III. Şiir-anımsama. Bacon’a göre, olgularla ilişkiler sırasında etkin olan yetilerimize ait yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Yalnız I
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda İbn Haldûn’un Mukaddime adlı eserinde kullandığı kavramlardan oluşan hangi eşleşme taşıdığı anlam bakımından doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sanat → zanaat
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki İslam düşünürlerinden hangisi İslam tarih yazıcılığının ilk metinlerini oluşturan Siyer-Meğazi literatürüne eser vermiştir?
Doğru Cevap: "A" El-Vakıdi
Soru Açıklaması
8.
Bacon’ı tarih felsefesi için özel kılan nedir?
Doğru Cevap: "D" Empeiria’nın bilimsel etkinliğin dayandığı temel olduğunu göstermesi
Soru Açıklaması
9.
İlk tarih filozofu Augustinus'un zaman-tanrı kavramı hangi şıkta doğru açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Zamanın tanrı için değil, insan için var olan bir yapısı vardır.
Soru Açıklaması
10.
18. yüzyılın geneli göz önünde bulundurulduğunda “tarih” hakkında aşağıdaki hangi sonuca ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Aydınlanma’da tarihe karşı ilgi artmıştır.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun'un eserlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Tarihu'r-Rusul ve'l-Müluk
Soru Açıklaması
12.
Ünlü düşünür Hitti’ye göre 14. yüzyıl İslam dünyasının genel durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yaşanan gelişmeler, İslam dünyasını sadece askeri olarak olumsuz etkilemiştir.
Soru Açıklaması
13.
Aydınlanma’da egemen tarih anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Modern tarih anlayışının temelleri atılmıştır.
Soru Açıklaması
14.
Yunanca sağlam temelli bilgi anlamına gelen ve bilgi kuramı olarak adlandırılan alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Epistemoloji
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, Hıristiyan felsefesinin zeminini hazırlayan düşünürlerin, Hıristiyan dogmalarını Antikçağ Yunan felsefesinin araçlarıyla biçimlendirdikleri dönemi tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Kilise Babaları dönemi
Soru Açıklaması
16.
Hangisi Rönesans hareketinin getirdiği yeniliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Düşünürler yapıtlarında kendi dilleri yerine Latince kullanmaya başlamıştır.
Soru Açıklaması
17.
Vico’ya göre tarihin gerçek ereği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Düşüş-batış 
Soru Açıklaması
18.
Voltaire’ e göre doğru ve nesnel tarih yazmak ne gerektirir?
Doğru Cevap: "D" Felsefe
Soru Açıklaması
19.
Ortaçağ İslâm medeniyetindeki bilimler düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Önemli düşünürlerin hepsi “tarih”e ilimler sınıflamasında yer verir.
Soru Açıklaması
20.
David Hume’un Genel İngiltere Tarihi adlı yapıtının, Voltaire’i aşağıdakilerden hangisi konusunda esinlediği ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "C" Felsefece yazılan bir tarihe gereksinim olduğu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.