Tarih Felsefesi 1
Deneme Final Sınavı 4
1.
‘Epistomoloji’ adı ile bilinen felsefe disiplinini hangi düşünür ortaya çıkarmıştır?
Doğru Cevap: "D" John Locke
Soru Açıklaması
2.
Mukaddime adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" İbn Haldun
Soru Açıklaması
3.
İbn-I Haldun’un yeryüzünde insan topluluklarının kurduğu veya kurabileceği medeniyetlerinin tümünü, yani bir bütün olarak medeniyet kavramını içerecek biçimde kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Umran
Soru Açıklaması
4.
Hangisi Historia Civilis’in kapsadığı alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dinler tarihi
Soru Açıklaması
5.
Arapça’da “yoldaş”, “arkadaş” anlamlarına gelen, İslâm’ın yayıldığı dönemde ilk kez Müslüman olan ve doğrudan Peygamber’in kendisiyle konuşmuş, bir arada bulunmuş kimselere işaret etmek üzere kullanılan bir terim aağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sahabe
Soru Açıklaması
6.
Barbar kelimesi Eski Yunanca’da hangi anlama gelecek biçimde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Yabancı bir devletten/toplumdan
Soru Açıklaması
7.
Hukuk felsefesine milat olarak kabul edilen, De Iure Belli et Pacis (Savaş ve Barış Hukuku Üzerine) adlı yapıt hangi düşünürün eseridir?
Doğru Cevap: "C" Hugo Grotius
Soru Açıklaması
8.
İlimleri sınıflarken fiziği ‘aşağı’, matematiği ‘orta’, metafiziği de ‘yüce’ olarak niteleyen düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Harezmi
Soru Açıklaması
9.
I. Eski bilgelerin öğretileri ile II. Eski Yunanla benzer yollarla III. Akıl ve bilgelik üzerine temellenen bir yönetimle Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın evren kavrayışındaki mutluluğa ulaşma yollarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Voltaire’e göre Avrupa’daki sanat ve siyaseti yeniden biçimlendiren gelişme hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Amerika kıtasının keşfi
Soru Açıklaması
11.
Descartes’in düşünce alanı ilgileri daha hangi alanları kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Matematik- Fizik
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, "tarih felsefesi" terimini ilk olarak kullanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Voltaire
Soru Açıklaması
13.
Platon’un aşağıdaki sorulardan hangisine tarih metafiziğinin temelinde felsefece temellendirilmiş yanıtlar bulma kaygısı bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Tarihin tanımı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi yeniçağ Avrupa medeniyetinde yükselen kavramlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Ulus devlet
Soru Açıklaması
15.
Descartesçi tarih yazım okuluna bağlı düşünürlerden olan Roma İparatorları Tarihi  kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tillemont
Soru Açıklaması
16.
Us’un, “Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olamama durumundan kurtularak usunu kendinin kullanmaya başlamasıdır” tanımını yapan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "A" Kant
Soru Açıklaması
17.
Ruhu, bütün eylemlerin, yani iyi ve kötü olarak nitelenen her şeyin ardındaki neden olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Platon  
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki tarihçilerden hangisinin tarih anlayışı Descartesçı tarih yazımı okulu kapsamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "C" Tillemont
Soru Açıklaması
19.
“Tarih Felsefesi” adını kullanmadan tarih felsefesi yapan ve ilk modern tarih filozofu sayılan bilim adamı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Giambattista Vico (1668-1744)
Soru Açıklaması
20.
Platon’un tarih metafiziğinin temelinde, aşağıdaki sorulardan hangisine felsefece temellendirilmiş yanıt bulma kaygısı olduğu söylenemez? 
Doğru Cevap: "C" Tarihin verdiği bilgi güvenilir midir? 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.