Tarih Metodu
Deneme Final Sınavı 4
1.
Dünya klasiklerinden Babürname adlı eser hangi dilde yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Çağatay Türkçesi
Soru Açıklaması
2.
İlk İslâm fetihlerini konu alan Futûhu’l-buldân ve İslâm âlimleri ve önde gelen şahsiyetlerin hâl tercümelerini ihtivâ eden Ensâbu’l-eşrâf isimli eserlerin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ahmed b. Yahyâ el-Belâzurî
Soru Açıklaması
3.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne bağlı olarak 15 Nisan 1942’de kurulan bu arşiv Milli Mücadele ve Cumhuriyet Tarihi’yle ilgili 90 bin dolayında  belge, fotoğraf, film ve o dönemde yayınlanmış çeşitli gazete koleksiyonlarına (İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye, Tevhid-i Efkâr, Tanin, Babalık vb) sahiptir. Bu arşiv aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yazı kabiliyeti yüksek, resmi yazışma kurallarını bilip uygulayan kişiye verilen addır?
Doğru Cevap: "E" Münşi
Soru Açıklaması
5.
I. Sa’âdet-nâme II. Câmi’u’l-hisâb III. Risâle-yi Felekiyye Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İlhanlılar ve Timurlular devrinde özellikle resmî muhasebe usûlünü öğretmek için kaleme alınan, diğer kaynak türlerinde hemen hemen hiç bahsedilmeyen devlet bütçesi, resmî muhasebe, vergi çeşitleri ve merkezî bürokrasinin işleyiş şekli hakkında araştırmacılara önemli bilgiler veren eserler arasındadır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
6.
Düşmanın yenilgisi ile sonuçlanan askerî başarıların anlatıldığı eserler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Zafernâme
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti, yeni fethettiği memleketler ile kendi arazisini, toprağın mülkiyet ve tasarruf biçimini ve vergi miktarını tayin ve tespit etmek gayesiyle belirli zamanlarda imparatorluğun çeşitli topraklarına dair istatistikî bilgiler derlemekteydi. Buna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tahrir
Soru Açıklaması
8.
 • Büyük bölümü Türkçe yazılmıştır.
 • Bu eserlerde Kanûnî'nin seferleri, fetih ve zaferleri ile îmar faaliyetleri anlatılmıştır.
 • Edebî yönden son derece gösterişli, oldukça ağır bir dil ve üslûpla yazılmışlardır.
 • Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Süleyman-nâme literatürü ile ilgili olarak doğru bilgiler içermektedir?
  Doğru Cevap: "E" I-II-III
  Soru Açıklaması
  9.
  Cumhuriyet arşivi aşağıdaki şehirlerden hangisinde yer almaktadır?
  Doğru Cevap: "B" Ankara
  Soru Açıklaması
  10.
  "Koca Nişancı" diye de bilinen, en tanınmış eseri ise Tabakâtu’l-Memâlik ve Derecâtu’l Mesâlik olan müverrih aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Celâl-zâde Mustafa
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ İslam tarihine ışık tutan seyahatname yazarlarından değildir?
  Doğru Cevap: "E" İbn Bibi
  Soru Açıklaması
  12.
  Ortaçağ tarihiyle ilgili bir araştırması için kütüphaneye giden bir araştırmacı, tezkire ve dîvan türünde eserler ödünç almışsa aşağıdakilerden hangi tür kaynaklara başvurmuş demektir?
  Doğru Cevap: "C" Edebî Kaynaklar
  Soru Açıklaması
  13.
  Çağatay Türkçesiyle yazılan Şeybani-nâme adlı eser hangi tarihçi tarafından yazılmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Muhammed Salih
  Soru Açıklaması
  14.
  Özellikle Osmanlı’nın Balkan siyaseti hakkında önemli bilgiler veren bir eser olan ve kuruluştan 1908’e kadarki olayları anlatan üçüncü büyük Osmanlı tarihini kim kaleme almıştır?
  Doğru Cevap: "A" Nicolae Jorga
  Soru Açıklaması
  15.
  Ortaçağ İslam devletlerinden günümüze ulaşan en eski vesikalar aşağıdakilerin hangisi üzerine yazılmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Papirüs
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi islam dünyasının dili, tarihi, edebiyatı ve kültürü ile ilgili dünyadaki ilk büyük modern ansiklopedisidir?
  Doğru Cevap: "D" Encyclopaedia of Islam 

  Soru Açıklaması
  17.
  Tahrir defterleri bize birçok konuda bilgi verir. Aşağıdakilerden hangisi bu konuların dışında kalır?
  Doğru Cevap: "C" Hane reisi kadınlar
  Soru Açıklaması
  18.
  Osmanlı tarihini baştan sona bir arada bulacağımız genel kitapların sayısı fazla değildir. Bağımsız pek çok eser olmakla birlikte, özellikle 19. yüzyıl Osmanlı tarihi teferruatlı olarak kaleme alınmamıştır. Bir okuyucunun veya araştırmacının temel kaynaklara inmeden önce bir takım ikincil kaynaklardan yararlanması gerekir. Osmanlı tarihini genel olarak ele alan ilk eseri Joseph von Hammer kaleme almıştır. Bu eser hangi dilde kaleme alınmıştır?
  Doğru Cevap: "B" Almanca
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın ilk dönem biyografilerinin temel konusudur?
  Doğru Cevap: "A" Peygamberin hayatı
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi Arap tarihçiliğinin iki ana damarıdır?
  Doğru Cevap: "B" Biyografik tarih yazarlğı ve umûmî tarihler
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.