Türk Düşünce Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
İbn Sina'ya göre "üstün yeteneklere sahip olan peygamberlerin mazhar oldukları vasıtasız bilgi" hangi bilgi teorisine girmektedir?
Doğru Cevap: "D" Kutsî aklı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dilin söyleyebilme gücü kendisini ilmi, felsefi, edebi, hikemi ve hatta argolarda hissettirmemektedir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşai filozoflarının hayvani nefs tasnifinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Düşünme
Soru Açıklaması
4.
“İslam felsefesi" tabiri kaçıncı yüzyıldan itibaren ve kimler tarafından kullanılmaya başlanmıştır? 
Doğru Cevap: "C" 19. yy.- Batılılar 
Soru Açıklaması
5.
“Tekâfü-i edille" kavramı aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Bilinemezcilik
Soru Açıklaması
6.
Varlığın zihnimizde kendisini aşmışlık durumuna ne ad verilir?  
Doğru Cevap: "A" Ontolojik  
Soru Açıklaması
7.
Muhammed Abduh'la birlikte müslümanları Batı'nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmeyi hedefleyen Arapça basılan ve İngilizler tarafından Mısır ve Hindistan’da yasaklanan gazetenin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" El-Urvet el-Vuskâ
Soru Açıklaması
8.
Özellikle Faslu’l-makâl adlı eserinde yabancı kültürler sorununa açıkça değinen ve yabancı kültürlere ait hususların tümden reddedilmesinin anlamsızlığına işaret eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
9.
Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof kimdir?  
Doğru Cevap: "D" İbn Bâcce
Soru Açıklaması
10.
Sühreverdi'ye göre, bilgiye ulaşmada en yetkin kişi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hakim-i Müteellih
Soru Açıklaması
11.
İbn Bâcce’ye göre tabiat bilimleri ve matematiksel bilimlerle uğraşan kimseler hangi mertebededirler?  
Doğru Cevap: "B" Nuzzar Mertebesi  
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’nın eserlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Dânişname-i Ala'î
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 1914 yılında kurulan ve medreselerin ıslahını amaçlayan Darü’l-Hilafeti’l-Aliye müfettişliğine getirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İsmail Hakkı İzmirli
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki eserlerden hangisi İbn Rüşd’ün mantığa dair şerh yazdığı eserlerden biridir?  
Doğru Cevap: "D" Îsâğücî
Soru Açıklaması
15.
İbn Tufeyl tarafından kaleme alınan  insan bilincinin kuramsal gelişimi noktasında farklı bir yaklaşımı ön plana çıkaran eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hayy b. Yakzan
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İşraki okulların temsilcilerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" İbni Sina
Soru Açıklaması
17.
Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof olan, Endülüs’ün kuzeyindeki Sarakusta şehrinde muhtemelen 1077 yılında doğan, batıda Avempace ismi ile tanınan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn Bâcce
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaşam Felsefesi
Soru Açıklaması
19.
Endülüslü Müslüman filozoflar öncelikli olarak aşağıdaki konulardan hangisi üzerinde çalışmamışlardır?
Doğru Cevap: "E" Astronomi
Soru Açıklaması
20.
İbn Rüşd’in din-felsefe ilişkisini ele aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fasl'ul-Makal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.