Türk Kültür Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
I. Tarihsel bilgiler bize kültürün tüm toplumlarda mutlaka bir birikime dayandığını göstermektedir. II. İnsanlar, kültürün değişik durumlarıyla, özellikleriyle sık sık karşı karşıya kalırlar: sanat etkinlikleri, yemek kültürü, dünya kültür mirası, dans kültürü, kostüm giysi kültürü, Doğu kültürü, kültürlü insan gibi. III. Toplumlar arasında kültür alışverişi tarihte görülmemiştir. Herkes kendi tarihini eski tarihlerde korumuştur. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I. ve II.
Soru Açıklaması
2.
Köylerin kentlere dönüşmeye ve kent devletlerinin doğmaya başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "C" Kalkolitik Çağ (Bakır Çağı)  
Soru Açıklaması
3.
1960’lı yıllardan 1990’lı yıllara doğru, kültürel incelemelere karşı belirgin bir ilgi artışı olduğunu belirten kültür tarihçisi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Peter Burke
Soru Açıklaması
4.
Hümanizm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" 14. Yüzyılın sonu ve 15. Yüzyılın başında Ortaçağın skolastik eğitimine destek olarak Venedikte ortaya çıkmıştır
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Karolenj dönemi el yazmalarının ve kitap sanatlarının tipik özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" İnsan tasvirleri
Soru Açıklaması
6.
I. Merkantilizm kavramı 16. Yüzyıldan itibaren 19.yüzyıla dek sürecek olan bir dönemin başlangıcını oluşturur.II. Avrupa’da yaygınlaşması, devletlerin ticaretten sağladıkları gelire ve güçlerine göre değişkenlik gösterir.III. Merkantilizm, dış üreticileri yüksek vergilendirme ve Fransız ticaretini desteklemek adına gemicilerin teşviklendirilmesi gibi özellikler içerir. Merkantalist ekonomi ve ticaret için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I – II –III
Soru Açıklaması
7.
Töreler ve geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılması kültürün hangi özelliğinin kanıtı olarak değerlendirilebilir?  
Doğru Cevap: "D" Süreklilik  
Soru Açıklaması
8.
Rönesans sanatçılarının heykeldeki yönelimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Karolenj döneminde Romalıların kültüründen uzak durulmuştur.
Soru Açıklaması
9.
Hıristiyan kilisesini “Tanrıyı Devletin yeryüzündeki temsilcisi” olarak tanımlayarak, bağnaz düşüncenin öncülüğünü yapmış olan din düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "B" Aziz Augustinos.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlık için kutsal sayılan yerlerin Müslümanlardan alınması amacıyla 11. ve 13. yüzyıllar arasında yürütülen Haçlı Seferleri’nin Avrupa kültürüne katkısı olarak kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "E" İslam dünyası ile Batı arasındaki kültür alışverişi
Soru Açıklaması
11.
Küresel tarih anlayışı içinde işin kültürel boyutuyla ilgili olan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" küresel çapta gelişmiş ülkeler
Soru Açıklaması
12.
Fatih Sultan Mehmet’in davet ettiği Rönesans dönemi İtalyan sanatçısı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Bellini
Soru Açıklaması
13.
Almanya’da reform hareketini aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır?
Doğru Cevap: "D" Martin Luther
Soru Açıklaması
14.
Endüljans nedir?
Doğru Cevap: "A" Affedilmeyen günahların bağışlanması
Soru Açıklaması
15.
Kalvinizm bir mezhep olarak ilk nerede kabul görmüştür?  
Doğru Cevap: "A" Cenevre  
Soru Açıklaması
16.
I. Yeni keşif ve ticaret, kapitalist bir çağı başlatmıştır.II. Deniz aşırı ticaret, İspanyol ve Portekiz krallıklarının liderliğinde sürmüştür. III. Yeni toprakların ve kaynakların deniz aşırı ticaretle sağlanması, kilisenin otoritesini arttırmıştır.Yeni çağ için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I – II  
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kültür tarihi içinde önemli araştırma alanı oluşturan konulardan değildir?
Doğru Cevap: "A" bireysel ideoloji
Soru Açıklaması
18.
  I – İtalya, farklı yönetim ve üretim güçlerine sahipti II – Katalokin merkezi konumda Roma vardı. III – Napoli, krallık ile yönetilmekteydi.    İtalya kent devletleri ve etkileri için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?  
Doğru Cevap: "E" I – II –III  
Soru Açıklaması
19.
I. Eğitim faaliyetlerinin manastır ve çevresiyle sınırlı kalmasıII. Dönemin düşünsel ikliminin teolojik düşünceye kaymasıIII. Eski Yunanca ve Latince metinlerin toplanarak kopyalanması ve yayılmasıYukarıdakilerden hangileri Avrupa’da görülen Hıristiyanlaşma sürecinin sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
20.
On altıncı yüzyıl Almanya’sında dini sömürüye karşı gerçekleşen Protestan Reform hareketlerini kim başlatmıştır?  
Doğru Cevap: "E" Rahip Martin Luther  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.