XIX. Yüzyıl Türk Dünyası
Deneme Ara Sınavı 3
1.
1804’te, Rusya’nın dördüncü üniversitesi olarak kurulan üniversite aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kazan Üniversitesi
Soru Açıklaması
2.
Kazanlı Ayaz İshakî kimdir? 
Doğru Cevap: "C" Rusya’dan gelen Türk aydın
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisidir Tatarlar arasında seküler reformculuğun yaygınlaşmasının sebebidir?
Doğru Cevap: "E" Medrese eğitimlerinin durdurulması.
Soru Açıklaması
4.
1905’teki Rus Devrimi Rusya’yı temelden sarstığı sıralarda Kazan Tatarları kaç yıldan beri Rus yönetimi altında bulunuyorlardı?
Doğru Cevap: "A" 353
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun akımının temsilcilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Nazım Hikmet
Soru Açıklaması
6.
Rusya Eğitim Bakanlığına bağlanan rüştiyeler hangi yılda tamamen kapatıldı ve Osmanlı muallimleri tutuklanıp sınır dışı edildi?
Doğru Cevap: "C" 1910
Soru Açıklaması
7.
İslam Mecmuası adlı dergiyi çıkaran, İstanbul’da eğitim gören ve Darulfünun’da dersler veren ünlü Tatar aydın aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kazanlı Halim Sabit
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Türkleri içinde Rusya Müslümanlarını etkileyen en önemli kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ahmed Midhat Efendi
Soru Açıklaması
9.
1914’te yayınlanmaya başlanan ve İslam açısından kadınların özgürlüklerini savunma cesaretini gösteren dini^ reform taraftarı "İslam Mecmuası" kim tarafından çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Kazanlı Halim Sabit
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki tarikatlardan hangisi Tatar halkı arasında XIX. asırda ve XX. yüzyıl başında en etkili ve yaygın olan tarikattır?
Doğru Cevap: "C" Nakşibendîlik
Soru Açıklaması
11.
Rusya'da Müslüman din a^limleri (diğer adıyla “ruhani^ler”) üç derecede sınıflandırılmaktaydı.Aşağıdakilerden hangisi orta dereceye bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Müderris
Soru Açıklaması
12.
Mısırlı reformist Kâsım Emin’in kadınların özgürleşmesine yönelik verdiği mücadeleyi anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tahrîrü’l-Mer’e
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki dini ıslahatçılardan hangisi tasavvuf aleyhtarıdır?
Doğru Cevap: "C" Ziyaeddin Kemali
Soru Açıklaması
14.
I. Okul üç-dört sınıfa ayrılıyor, öğrencilerin hepsine birden ders veriliyordu. II. Derslere ağır konulardan başlanıyor hemen ayet satırlarına geçiliyordu. III. Okuma-yazma Türk dilindeydi.  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri Usûl-i cedit denilen öğretim metodunda uygulanmaktaydı?
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Türkleri içinde Rusya Müslümanlarını etkileyen en önemli sima kimdir?
Doğru Cevap: "C" Ahmed Midhat Efendi
Soru Açıklaması
16.
Rusya Müslümanlarının asıl siyasi hareketleri hangi yılı sonundan itibaren başladı?
Doğru Cevap: "E" 1904
Soru Açıklaması
17.
Kırım'da eğitim veren rüştiye mektepleri hangi yıl tamamen kapatılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1910
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi III. Kongrede eğitim ile ilgili alınan kararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sadece ilkokulda Rus dilinin zorunlu olması.
Soru Açıklaması
19.
Dini reformcu Rızaeddin b. Fahreddin hangi akımın etkisinde kalmıştır?
Doğru Cevap: "E" Selefiye
Soru Açıklaması
20.
Yusuf Akçura'nın en önemli girişimi ................ adındaki ilim ve kültür dergisini çıkarmak oldu. Verilen ifadede bahsi geçen dergi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Türk Yurdu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.