XIX. Yüzyıl Türk Dünyası
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Ceditçilik denen sosyal ve fikrî akım aşağıdaki Rusyalı Müslüman liderlerden hangisinin adıyla özdeşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İsmail Gaspıralı
Soru Açıklaması
2.
Rusya Müslümanlarının 2. Kongresi hangi tarihler arasında düzenlenmiştir? 
Doğru Cevap: "A" 12-23 Ocak 1906
Soru Açıklaması
3.
İdil-Ural bölgesinde Tatar lehçesinde oynanan ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Üç Kadınla Hayat
Soru Açıklaması
4.
Rusya Müslümanlarının II. Kongresinde görüşülen esas konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Seçimlerde hangi parti ile ittifak kurulacağı.
Soru Açıklaması
5.
Rusya’da hangi yılın ortasından itibaren ortaya çıkan baskı döneminde RusyalıTürk aydınlarının faaliyetleri kısıtlandı?
Doğru Cevap: "A" 1907
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı ve Rusya Türkleri arasındaki ilişkiler hangi dönemde bozulmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" I. Dünya Savaşı
Soru Açıklaması
7.
Kafkasya’da yayınlanan Hayat ve Kaspi gazetelerinin sahibi olan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ali Merdan Topçubaşı
Soru Açıklaması
8.
Rusya Müslümanlarının ilk kongresi kaç tarihinde gerçekleştirilmiştir? 
Doğru Cevap: "D" 15 Ağustos 1905
Soru Açıklaması
9.
1905-1907 yılları arasında Rusya’daki hürriyet ortamında Rusya Müslümanlarının siyasi ve kültürel örgütlenmelerinde büyük katkılar sağlayan ve “Rusya Müslümanları İttifakı” adlı siyasi oluşumun ortaya çıkmasında rol oynayan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Yusuf Akçura
Soru Açıklaması
10.
Yusuf Akçura’ya göre Osmanlı okullarının çoğunda görülen öğrenme, düşünme ve öğretme tarzında daima kitaplara, üstatlara ve otoritelere dayanmak ve onların buldukları doğrular dairesinde sınırlı ve bağlı kalmak düşüncesi aşağıdaki hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Skolastik
Soru Açıklaması
11.
"Günah-ı Kebâir" adını taşıyan romanında medresedeki bozulmayı ve kadınların ezilmişliklerini ele alan modern Tatar edebiyatının öncülerinden olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zâhir Bigi
Soru Açıklaması
12.
Avrupa medeniyetiyle olan temas sonucunda ortaya çıkan modern Tatar edebiyatının öncüsü olarak kim gösterilir?
Doğru Cevap: "C" Kayyum Nâsırî 
Soru Açıklaması
13.
Tatar reform hareketini ilk olarak kim başlatmıştır?
Doğru Cevap: "A" Abdurrahim Otuz İmeni
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya Müslümanlarının siyasi faaliyetlerini örgütleyen kişilerden birisidir? 
Doğru Cevap: "A" Abdürreşid İbrahim
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya Türklerinin en büyük lideri Kırımlı İsmail Gaspıralı'nın faaliyetlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Slavlaşma fikrini desteklemiştir
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Kazan’da Muhammediye Medresesi adıyla ünlenen ve Kur’an, Hadis ve İslam tarihi derslerine ağırlık veren bir okul açmıştır?
Doğru Cevap: "D" Âlimcan Barudî
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi seküler reformcular arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "A" Musa Cârullah
Soru Açıklaması
18.
Reformcular geri kalmışlıktan kurtulmanın çaresi olarak neyi görüyorlardı?
Doğru Cevap: "E" İslam'ın özüne dönmek, yabancı tesirlerden arınmak
Soru Açıklaması
19.
Gaspıralı’ya göre Rusya Türkleri için en büyük sorunu ne olarak belirtmişti?
Doğru Cevap: "C" Türk şiveleri arasındaki farklılıklardı.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi modern Tatar edebiyatının öncüsü olarak kabul edilen Kayyum Nâsırî'nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kitaplarını  Arapça olarak yazdı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.