Yaşayan Dünya Dinleri
Deneme Final Sınavı 1
1.
I. Yahudilik, hem dini hem de milli boyutu olan bir kavramdır. II. Yahudilik, kişinin hayatının bütününü kuşatan bir hayat tarzı, bir kültürdür.  III. Yahudilik, monolitik bir sistemdir. IV. Yahudilik olgusu tarih boyunca ortaya çıkan tüm etnik, coğrafi ve sair ayrışmaların üstünde, ahit yoluyla birbirine bağlanmış tek bir topluluk ve tek bir kavim olma tecrübesini ve idealini taşımaktadır. V. Yahudiliğin en belirgin özelliği, politeist bir ortamda tek Tanrı inancını (monoteizm) yerleştirmesidir.  VI. Yahudilik’te dogmalar koleksiyonu çoktur. Yukarıdaki Yahudilikle ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I,II,IV ve V
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Sabi kutsal kitapları arasında en önemli yeri oluşturan temel kitaplardandır?
Doğru Cevap: "E" Kolasta
Soru Açıklaması
3.
İznik Konsili hangi tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 325
Soru Açıklaması
4.
Kabeyi inşa eden peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz.İbrahim
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yahudilikle ilgili söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Yahudilikte etnisite çok daha önemli bir konumdadır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda verilen bilgilerin hangileri Protestanlığın genel özelliklerindendir? I-Papa tek otorite değildir ve yanılmazlığı yoktur. Hıristiyanlığı bilen herkes otoritedir. II-Kilisede hiyerarşi olamaz. Papanın ve piskoposların Hıristiyanlar üzerinde, onlara hizmet dışında yetkileri yoktur. III-Cemaat papaz olarak kimi seçerse kutsama işini yani vaftiz, evharistiya gibi ayinleri o yapar. IV-Dînî konularda başvurulacak tek kaynak Kutsal Kitap’tır; konsil kararları ve kilise dogmaları değildir.
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
7.
Budist dharmanın ikinci önemli yönünü  oluşturan varlığın üç özelliklerinden "anicca" teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Geçicilik
Soru Açıklaması
8.
Melek Cebrâil’in Meryem’e, İsa’nın doğumunu müjdelemesi günü olup ve 25 Mart’ta kutlanan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Annonciation
Soru Açıklaması
9.
Tanrı’yla İsrailoğulları arasında geçen ahitleşme olayını ve ilgili hükümleri içeren kısım Tevrat’ta hangi bölümdür?
Doğru Cevap: "A"  Ahit Kitabı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda verilen bilgilerden hangileri Mecusiliğin tarihsel gelişimi ilgili verilen doğru bilgilerdir? I-Zerdüşt’le başlayan ve tek tanrı Mazda tapıcılığını ön plana çıkaran ilk inanç dönemi monoteizm içeren bir dönemdir. II-Persler zamanında Zerdüştçülüğün yayıldığı geniş alanlarda Zerdüşt’ün öğretilerinden yer yer ayrılmış olan bazı heretik ekollerin ortaya çıktığı görülür. III-Sasaniler döneminde Mecusilik düalist yapısıyla dikkati çeker. IV-Sasanilerin yıkılması ve İran’ın İslâm egemenliğine girmesiyle birlikte Mecusilik hızla yayılmaya başlamıştır.
Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması
11.
“Evrensel” anlamına gelen ve kendisini tüm Hristiyanların temsilcisi kabul eden, günümüzde sayı ve tarihi yapı açısından en büyük Hristiyan mezhebi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Katolik
Soru Açıklaması
12.
Annonciation nedir?
Doğru Cevap: "B" Cebrail’in Meryem’e, İsa’nın doğumunu müjdelediği gündür.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in Hıristiyanlığı ifade etmek için kullandığı kelimedir?
Doğru Cevap: "B" Nasara
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Philo’nun beş prensiplik amentüsü’nden değildir?
Doğru Cevap: "C" Vahye iman, Yahudi aranesini de içine almak üzere şarttır
Soru Açıklaması
15.
Budistlerin toplu ibadet yaptıkları tatil günü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uposatha
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, Hıristiyanların kutsal kitap külliyatı olarak kabul edilen 27 kitaptan meydana gelen Yeni Ahit’in tarihi kitapları arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Resullerin İşleri Kitapları
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm kutsal metinlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vişnu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi, batıdan sonra Hıristiyanlığın girdiği ilk ülkedir?
Doğru Cevap: "E" Habeşistan
Soru Açıklaması
19.
Hangisi bugün İsrail toplumunun Asya ve Afrika kökenlilerine verilen isimdir?
Doğru Cevap: "C" Mizrahim
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki namazlardan hangisi Vacip namazları arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Bayram Namazları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.